[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Techcombank Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Techcombank Biên Hòa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại
1.1.4. Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
1.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay
1.2.2. Đối tượng cho vay
1.2.3. Điều kiện cho vay
1.2.4. Vai trò hoạt động cho vay
1.2.5. Các hình thức của hoạt động cho vay
1.2.5.1. Theo thời hạn cho vay
1.2.5.2. Theo mục đích sử dụng vốn
1.2.5.3. Theo hình thức đảm bảo
1.2.5.4. Theo khách hàng vay
1.2.5.5. Theo phương thức cho vay
1.2.6. Các nguyên tắc khi cho vay
1.3. Hoạt động cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân
1.3.1. Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của NHTM
1.3.2. Nguồn gốc hình thành hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3. Đặc trưng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.4. Các quy định về tài sản thế chấp
1.3.5. Thủ tục và hình thức thế chấp
1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân
1.3.6.1. Các nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng
1.3.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THẾ CHẤP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK BIÊN HÒA
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
2.1.1. Sơ lược về Techcombank
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.1.4. Giá trị cốt lỗi
2.2. Giới thiệu về Techcombank Biên Hòa
2.2.1. Sơ lược về Techcombank Biên Hòa
2.2.2. Bộ máy tổ chức Techcombank Biên Hòa
2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.2.2.2. Chức năng của từng phòng ban
2.2.3. Tình hình kinh doanh tại Techcombank Biên Hòa
2.2.4. Khả năng cạnh tranh của Techcombank Biên Hòa đối với các phòng giao dịch, chi nhánh trong cùng khu vực
2.3. Thực trạng về hoạt động cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa
2.3.1. Các hình thức cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa
2.3.1.1. Cho vay hộ kinh doanh
2.3.1.2. Cho vay mua bất động sản
2.3.1.3. Cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản
2.3.2. Quy trình cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank
2.3.2.1. Tư vấn, tiếp nhận và thu thập hồ sơ vay vốn
2.3.2.2. Thẩm định hồ sơ
2.3.2.3. Trình duyệt lên lãnh đạo và hệ thống nội bộ của Techcombank
2.3.2.4. Kiểm tra, tái thẩm định lại hồ sơ tại Trung tâm thẩm định và phê duyệt tài chính cá nhân
2.3.2.5. Ký kết hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác có liên quan
2.3.2.6. Kiểm soát hồ sơ giải ngân
2.3.2.7. Kiểm soát và hoạch toán trên Globus
2.3.2.8. Chuyển tiền giải ngân cho khách hàng
2.3.2.9. Kiểm tra theo dõi vốn vay và hoạt động của khách hàng
2.3.2.10. Theo dõi thu hồi nợ gốc và lãi vay
2.3.2.11. Lưu giữ hồ sơ tín dụng của khách hàng vay
2.3.3. Thực trạng hoạt động cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa qua các năm 2012 – 2014
2.3.3.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa qua các năm 2012 – 2014
2.3.3.2. Cơ cấu các sản phẩm cho vay trong cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa qua các năm 2012 – 2014
2.3.3.3. Tình hình thu hồi nợ và nợ xấu
2.4. Đánh giá tình hình cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa
2.4.1. Chỉ tiêu 1: Hiệu quả sử dụng vốn trong cho vay thế chấp cá nhân
2.4.2. Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nợ xấu cho vay thế chấp cá nhân
2.4.3. Chỉ tiêu 3: Vòng quay vốn tín dụng của cho vay thế chấp cá nhân
2.4.4. Chỉ tiêu 4: Hệ số thu hồi nợ
2.4.5. Chỉ tiêu 5: Hệ số rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ DÀNH CHO TECHCOMBANK BIÊN HÒA
3.1. Nhận xét về Techcombank Biên Hòa
3.1.1. Nhận xét tổng quát về Techcombank Biên Hòa
3.1.2. Nhận xét về hoạt động cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân tại Techcombank Biên Hòa
3.2. Một số kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị dành cho Nhà nước
3.2.2. Kiến nghị dành cho Techcombank Biên Hòa nói chung và cho hoạt động cho vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân nói riêng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan