[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Trảng Bom
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1 KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍN DỤNG
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Chức năng
1.2 TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Đặc điểm
1.2.3 Đối tượng tín dụng tiêu dùng
1.2.4 Phân loại tín dụng tiêu dung
1.2.4.1 Căn cứ vào mục đích vay
1.2.4.2 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả
1.2.4.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.2.5 Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng
1.2.6 Các hình thức tín dụng tiêu dung
1.2.6.1 Cho vay mua nhà, đất
1.2.6.2 Cho vay mua phương tiện đi lại
1.2.6.3 Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà
1.2.7 Một số quy định đối với tín dụng tiêu dung
1.2.7.1 Phạm vi và nguyên tắc cho vay
1.2.7.2 Điều kiện được vay vốn.
1.2.7.3 Thời hạn cho vay và thu nợ
1.2.7.4 Mức cho vay
1.2.7.5 Lãi suất cho vay
1.2.7.6 Phương thức, giải ngân, trả nợ vay
1.2.7.7 Quyền và nghĩa vụ của NHNo&PTNT VIỆT NAM
1.2.7.8 Trách nhiệm và quyền lợi của người vay
1.2.8 Quy trình tín dụng tiêu dùng
1.2.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng tiêu dùng
1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG
1.3.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%)
1.3.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay
1.3.3 Tỷ lệ dư nợ/vốn huy động
1.3.4 Hệ số thu nợ
1.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNO&PTNT VIỆT NAM
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.2 Mạng lưới hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.3 Mục tiêu của NHNo&PTNT Việt Nam
2.2 GIỚI THIỆU VỀ NHNO&PTNT CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Trảng Bom – Đồng Nai
2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng các phòng ban
2.2.3 Phương thức kinh doanh
2.2.4 Khả năng cạnh tranh với ngân hàng khác
2.2.5 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu
2.2.6 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Trảng Bom – Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2014
2.2.6.1 Tình hình huy động vốn
2.2.6.2 Tình hình cho vay
2.2.6.2.1 Doanh số cho vay của ngân hàng AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.6.2.2 Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng AgriBank – chi nhánh Trảng Bom giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.7 Nhận xét chung về ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom
2.2.7.1 Điểm mạnh
2.2.7.2 Điểm yếu
2.2.7.3 Triển vọng và mục tiêu phát triển của ngân hàng
2.3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI
2.3.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1.1 Cho vay mua nhà, đất
2.3.1.2 Mua sắm phương tiện đi lại
2.3.1.3 Xây dựng, sữa chữa nhà
2.3.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014
2.3.2.1 Mua nhà, đất
2.3.2.2 Mua sắm phương tiện đi lại
2.3.2.3 Xây dựng, sữa chữa nhà
2.3.3 Tỷ lệ dư nợ tín dụng tiêu dùng/vốn huy động tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014
2.3.3.1 Mua nhà, đất
2.3.3.2 Mua sắm phương tiện đi lại
2.3.3.3 Xây dựng, sữa chữa nhà.
2.3.4 Hệ số thu nợ tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014
2.3.4.1 Mua nhà, đất
2.3.4.2 Mua sắm phương tiện đi lại
2.3.4.3 Xây dựng, sữa chữa nhà
2.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng trên tổng dư nợ tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Trảng Bom giai đoạn 2012 – 2014
2.3.5.1 Mua nhà, đất
2.3.5.2 Mua sắm phương tiện đi lại
2.3.5.3 Xây dựng, sữa chữa nhà
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI
3.1 KẾT LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRẢNG BOM
3.1.1 Những mặt đạt được
3.1.2 Những mặt chưa đạt được
3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRẢNG BOM – ĐỒNG NAI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan