[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Hàng xanh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phòng giao dịch Hàng xanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tín dụng Ngân hàng
1.2 Hoạt động tín dụng ngắn hạn
1.3 Tín dụng cá nhân
1.4 Quy trình cho vay
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN EXIMBANK - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PGD HÀNG XANH
2.1 Tổng quan về Eximbank
2.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngắn hạn của Eximbank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - PGD Hàng Xanh
2.3 Các chỉ tiêu phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
3.1 Nhận xét
3.2 Các giải cho hoạt động tín dụng ngắn hạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan