[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB Phòng giao dịch Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại VIB Phòng giao dịch Quận 4 giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về tín dụng
1.1.1. Tín dụng
1.1.2. Các hình thức của tín dụng
1.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
1.2.1. Ngân hàng thương mại
1.2.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.2.3.1 Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với khách hàng
1.2.3.3.Đối với ngân hàng
1.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.2.4.1. Dựa vào thời hạn sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng phân ra thành 3 loại chủ yếu: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn
1.2.4.2. Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay
1.2.4.3. Dựa vào tính chất bảo đảm của các khoản vay
1.3. Chất lượng tín dụng ngân hàng
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
1.4.1. Các chỉ tiêu định tính
1.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.4.2.1. Các chỉ tiêu phân tích tình hình tín dụng
1.4.2.1.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay
1.4.2.1.2. Chỉ tiêu doanh số thu nợ
1.4.2.1.3. Dư nợ cho vay
1.4.2.1.4. Dư nợ quá hạn cho vay
1.4.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn
1.4.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.4.2.2.2. Chỉ tiêu khách hàng có nợ quá hạn
1.4.3. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu
1.4.4. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng
1.4.4.1. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
1.4.4.2. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng
1.4.4.3. Khả năng sinh lời từ vốn huy động
1.4.5. Các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn
1.4.5.1.Hiệu suất sử dụng vốn (H1)
1.4.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn (H2)
1.4.6. Các chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng
1.4.7. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.1.1. Môi trường kinh tế xã hội
1.5.1.2. Môi trường pháp lý
1.5.2. Nhân tố chủ quan
1.6. Mô hình SERVQUAL nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đến chất lượng dịch vụ tín dụng tại VIB – PGD Quận 4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI VIB QUẬN 4 TỪ NĂM 2012 – NĂM 2014
2.1. Khái quát chung quy mô hoạt động kinh doanh của VIB Quận 4
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển VIB
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển VIB – PGD Quận 4
2.1.3. Cơ cấu tổ chức VIB – PGD Quận 4
2.1.4. Quy mô hoạt động kinh doanh của VIB Quận 4
2.1.5. Chiến lược phát triển của VIB Quận 4 năm 2015
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụng
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá chất lượng tín dụng tại VIB Quận 4
2.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2.2.1.1. Doanh số cho vay
2.2.2.1.2.Phân tích doanh số thu nợ
2.2.2.1.3. Phân tích dư nợ cho vay
2.2.2.1.4. Phân tích dư nợ quá hạn cho vay
2.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn
2.2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.2.2.2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn
2.2.2.2.3. Khả năng thu hồi nợ quá hạn
2.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu
2.2.2.4. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng
2.2.2.4.1. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
2.2.2.4.2. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng
2.2.2.4.3. Khả năng sinh lời từ huy động vốn
2.2.2.5. Các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn
2.2.2.5.1. Hiệu suất sử dụng vốn (H1)
2.2.2.5.2. Hiệu suất sử dụng vốn (H2)
2.2.2.6. Các chỉ tiêu trích lập dự phòng rủi ro và bù đắp rủi ro tín dụng
2.2.2.7. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.3.Ứng dụng mô hình SERVQUAL đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng VIB – PGD Quận 4
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu
2.3.2. Kết quả phân tích
2.3.2.1. Phân tích thống kê mô tả
2.2.3.2: Phân tích kết quả kiểm định thang đo Cronbach’alpha
2.2.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
2.2.3.4. Phân tích tương quan Pearson
2.2.3.5. Phân tích hồi quy
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG – ĐỀ RA BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VIB QUẬN 4 TỪ NĂM 2012 – NĂM 2014
3.1. Đánh giá hiệu quả chất lượng tín dụng VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014
3.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014
3.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại VIB – PGD Quận 4 từ năm 2012 – năm 2014
3.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng
3.3.2. Nâng cao kỹ năng thẩm định tài sản
3.3.3. Kiểm soát các khoản tín dụng sau giải ngân
3.3.4.Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tín dụng
3.3.5. Bảo hiểm cho các khoản vay quá hạn
3.3.6. Thực hiện đúng quy trình tín dụng
3.3.7. Nâng cao năng lực phục vụ của nhân viên
3.3.8. Triển khai các sản phẩm mang tính đặc thù riêng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan