[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế  Việt Nam Chi nhánh Gò Vấp Phòng giao dịch Quận 6 TPHCM giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế  Việt Nam Chi nhánh Gò Vấp Phòng giao dịch Quận 6 TPHCM giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHI P VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
1.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt
1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán dùng tiền mặt
1.4. Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
1.4.1. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt
1.4.2. Vai trò của thanh tóan không dùng tiền mặt
1.5. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.5.1. Thanh toán bằng Séc
1.5.1.1. Khái niệm
1.5.1.2. Đặc điểm
1.5.1.3. Phân loại
1.5.2. Thanh toán Ủy nhiệm chi
1.5.2.1. Khái niệm
1.5.2.2. Đặc điểm
1.5.2.3. Quy trình thực hiện
1.5.3. Thanh toán Ủy nhiệm thu
1.5.3.1. Khái niệm
1.5.3.2. Đặc điểm
1.5.3.3. Phân loại
1.5.3.4. Quy trình thực hiện
1.5.4. Thanh toán bằng thẻ
1.5.4.1. Khái niệm
1.5.4.2. Đặc điểm
1.5.4.3. Phân loại
1.5.5. Thanh toán bằng thư tín dụng
1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt
1.6.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.6.2. Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.6.3. Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH GÒ VẤP - PGD QUẬN 6
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam
2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
2.1.3. Cơ cấu t chức bộ máy quản lý
2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng
2.1.5. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2012-2014
2.1.7. Định hướng phát triển ngân hàng
2.2. Thực trạng nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Tình hình chung về thanh toán tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014
2.2.2.1. hương thức thanh toán bằng Séc
2.2.2.2. hương thức thanh toán Ủy nhiệm chi
2.2.2.3. hương thức thanh toán Ủy nhiệm thu
2.2.2.4. hương thức thanh toán Thẻ
2.2.2.5. hương thức thanh toán bằng thư tín dụng
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6 giai đoạn 2012-2014
2.2.3.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.3.2. Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.3.3 Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.2. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp riêng đối với từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đến Chính phủ và các ban ngành liên quan
3.3.2. Kiến nghị đến ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Quận 6
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan