[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đông Á Phòng Giao Dịch 3 Tháng 2

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đông Á Phòng Giao Dịch 3 Tháng 2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á-PGD 3 THÁNG 2
1.1. Khái quát về NHTM trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm về NHTM
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của NHTM
1.1.2.1. Đặc điểm
1.1.2.2. Vai trò
1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM
1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng
1.2.3. Nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngân hàng
1.2.4. Các hoạt động khác
1.3. Kết cấu nguồn vốn trong NHTM
1.3.1. Vốn tự có
1.3.2. Vốn huy động
1.3.3. Vốn đi vay
1.3.4. Vốn khác
1.4. Nguồn vốn tiền gửi và vai trò của nguồn vốn tiền gửi
1.4.1. Khái niệm nguồn vốn tiền gửi
1.4.2. Các hình thức huy động vốn tiền gửi
1.4.2.1. Tạo vốn thông qua tiền gửi thanh toán
1.4.2.2. Tạo vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
1.4.2.3. Tạo vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
1.4.3. Vai trò của nguồn vốn tiền gửi
1.4.3.1. Đối với nền kinh tế
1.4.3.2. Đối với ngân hàng
1.4.3.3. Đối với người gửi tiền
1.5. Các chính sách và quy định liên quan đến hoạt động huy động vốn tiền gửi
1.5.1. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng
1.5.1.1. Quyền lợi của khách hàng
1.5.1.2. Trách nhiệm của khách hàng
1.5.2. Quyền lợi và trách nhiệm của ngân hàng
1.5.2.1. Quyền lợi của ngân hàng
1.5.2.2. Trách nhiệm của ngân hàng
1.5.3. Quy trình chung mở sổ tiết kiệm tại các NHTM
1.5.4. Quy định về việc trả lãi
1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tiền gửi
1.6.1. Tỷ suất chi phí huy động VTG bình quân
1.6.2. Hệ số tổng vốn tiền gửi trên tổng dư nợ
1.6.3. Vòng quay huy động vốn
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn tiền gửi
1.7.1. Nhân tố chủ quan
1.7.1.1. Lãi suất
1.7.1.2. Chất lượng, tiện ích và ,mức độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ
1.7.1.3. Uy tín và năng lực tài chính
1.7.1.4. Cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động
1.7.1.5. Đội ngũ nhân sự
1.7.2.Nhân tố khách quan
1.7.2.1. Thu nhập và thói quen sử dụng tiền mặt của dân cư
1.7.2.2. Tính cạnh tranh của các ngân hàng
1.7.2.3. Môi trường pháp lý và chính sách tiền tệ của NHTW
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – PGD 3 THÁNG 2
2.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Đông Á-PGD 3 Tháng 2
2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Đông Á
2.1.2. Giới thiệu sơ lược về Ngân Hàng TMCP Đông Á-PGD 3 Tháng 2
2.1.2.1. Sự thành lập của Ngân Hàng TMCP Đông Á-PGD 3 Tháng 2
2.1.2.2. Các lĩnh vực hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng TMCP Đông Á-PGD 3 Tháng 2
2.1.3.1. Chức năng của từng phòng ban
2.1.3.2. Ưu, nhược điểm của bộ máy tổ chức
2.1.4. Đặc điểm địa bàn hoạt động kinh doanh
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Đông Á - Phòng Giao Dịch 3 Tháng 2
2.3. Thực trạng công tác huy động vốn tiền gửi tại Ngân Hàng Đông Á - Phòng Giao Dịch 3 Tháng 2
2.3.1. Quy mô huy động tiền gửi của Ngân Hàng Đông Á-PGD 3 Tháng 2
2.3.2. So sánh quy mô tăng trưởng huy động vốn tiền gửi giữa Ngân hàng Đông Á - PGD 3 Tháng 2 và Ngân hàng SeaBank-PGD Quận 10
2.3.3.Cơ cấu vốn huy động tiền gửi của Ngân hàng Đông Á – PGD 3 Tháng 2
2.3.3.1. Nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế
2.3.3.2. Nguồn vốn huy động theo loại tiền gửi
2.3.3.3. Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn gửi
2.3.4. Chi phí huy động nguồn tiền gửi
2.3.5. Hoạt động sử dụng nguồn tiền gửi
2.4. Quy trình mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á – PGD 3 Tháng 2
2.4.1. Giới thiệu về khách hàng mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á - Phòng Giao Dịch 3 Tháng 2
2.4.2. Quy trình mở sổ tiết kiệm
2.5. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính
2.5.1. Tỷ suất chi phí huy động VTG bình quân
2.5.2. Hệ số tổng vốn tiền gửi trên tổng dư nợ
2.5.3. Vòng quay huy động vốn
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá và nhận xét về kết quả huy động tiền gửi của Ngân Hàng Đông Á – PGD 3 Tháng 2
3.1.1. Những thành tựu đạt được
3.1.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
3.1.3. Chiến lược phát triển của Ngân Hàng Đông Á – PGD 3 Tháng 2
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị về công tác huy động vốn tiền gửi
3.2.1.1. Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để phát triển nguồn vốn
3.2.1.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn tiền gửi đặc biệt là nguồn vốn trung- dài hạn
3.2.1.3.Tăng cường hoạt động chiến lược marketing và chiến lược khách hàng hợp lý cho PGD
3.2.1.4. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên Ngân hàng
3.2.2. Kiến nghị khác
3.2.2.1. Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước
3.2.2.2. Kiến nghị với Ngân Hàng Đông Á
Kết luận chương 3
KẾT LUẬT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan