[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len tại Công ty TNHH Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ

[/kythuat]
[tomtat]
Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len tại Công ty TNHH Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1 Khái niệm về xuất khẩu
1.2 Các hình thức xuất khẩu
1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp
1.2.2 Xuất khẩu ủy thác
1.2.3 Xuất khẩu tự doanh
1.2.4 Gia công quốc tế
1.2.5 Buôn bán đối lưu
1.2.6 Xuất khẩu tại chỗ
1.3 Quy trình tổ chức kinh doanh xuất khẩu
1.3.1 Nghiên cứu thị trường và khách hàng
1.3.2 Lập phương án, chiến lược kinh doanh
1.3.3 Tìm kiếm đối tác, khách hàng
1.3.4 Đàm phán và ký kết hợp đồng
1.3.5 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
1.4.1 Môi trường kinh tế
1.4.2 Môi trường chính trị - luật pháp
1.4.3 Môi trường cạnh tranh
1.4.4 Yếu tố con người và bộ máy quản lý
1.4.5 Yếu tố cơ sở vật chất
1.4.6 Yếu tố tỷ giá hối đoái
1.5 Các phương pháp và chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu
1.5.1 Các phương pháp đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu
1.5.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu
1.6 Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI BẰNG LEN TẠI CÔNG TY BOBI CRAFT SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
2.1 Tổng quan về công ty Bobi Craft
2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Bobi Craft
2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng của công ty Bobi Craft
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Bobi Craft
2.1.4 Đặc điểm về nguồn nhân lực và công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Bobi Craft
2.1.5 Giới thiệu về lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh của công ty
2.1.6 Giới thiệu về phương thức kinh doanh của công ty Bobi Craft
2.2 Phân tích tình hình kinh doanh chung của công ty Bobi Craft
2.2.1 Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty Bobi Craft
2.2.2 Giới thiệu về thị trường tiêu thụ của công ty Bobi Craft
2.2.3 Phân tích kết quả kinh doanh chung của công ty Bobi Craft trong thời gian qua
2.3 Phân tích quy trình tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.3.1 Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường và khách hàng trong kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.3.2 Phân tích hoạt động lập phương án, chiến lược kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.3.3 Phân tích hoạt động tìm kiếm đối tác trong kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.3.4 Phân tích hoạt động đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.3.5 Phân tích hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.4 Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010 – 2014
2.4.1 Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ phân theo kim ngạch và số lượng
2.4.2 Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ phân theo chủng loại sản phẩm
2.4.3 Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ phân theo hình thức thức xuất khẩu
2.4.4 Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ phân theo phương thức thanh toán
2.4.5 Phân tích kết quả xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ phân theo điều kiện giao hàng
2.5 Các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.1 Phân tích sự tác động của môi trường kinh tế đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.2 Phân tích sự tác động của môi trường chính trị - luật pháp đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.3 Phân tích sự tác động của môi trường cạnh tranh đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.4 Phân tích sự tác động của yếu tố con người và bộ máy quản lý đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.5 Phân tích sự tác động của yếu tố cơ sở vật chất đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.5.6 Phân tích sự tác động của yếu tố tỷ giá hối đoái đối với kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
2.6 Phân tích đặc điểm thị trường Hoa Kỳ đối với các sản phẩm đồ chơi bằng len
2.6.1 Giới thiệu một số đặc điểm kinh tế, xã hội, chính trị của Hoa Kỳ
2.6.2 Phân tích tình hình cung cầu các sản phẩm đồ chơi tại Hoa Kỳ
2.6.3 Giới thiệu các quy định nhập khẩu đối với các sản phẩm đồ chơi len tại thị trường Hoa Kỳ
2.6.4 Phân tích đặc điểm tiêu dùng các sản phẩm len tại Hoa Kỳ
2.6.5 Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
2.7 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty sang thị trường Hoa Kỳ
2.7.1 Điểm mạnh
2.7.2 Điểm yếu
2.7.3 Cơ hội
2.7.4 Thách thức
2.8 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI BẰNG LEN CỦA CÔNG TY BOBI CRAFT SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
3.1 uan điểm mục tiêu và cơ sở của các giải pháp
3.1.1 Quan điểm, mục tiêu của các giải pháp
3.1.2 Cơ sở của các giải pháp
3.2 Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm đồ chơi bằng len của công ty Bobi Craft sang thị trường Hoa Kỳ
3.2.1 Giải pháp 1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm
3.2.2 Giải pháp 2. Duy trì và tăng cường hoạt động tìm kiếm và hợp tác với các khách hàng tiềm năng tại Hoa Kỳ
3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty đối với các đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung ứng
3.2.4 Giải pháp 4: Tập trung nghiên cứu và có kế hoạch kinh doanh cụ thể nhằm vượt qua các rào cản khi Việt Nam gia nhập TPP
3.2.5 Giải pháp 5: Chủ động hơn trong việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu
3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.7 Giải pháp 7: Nâng cao khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng
3.2.8 Giải pháp 8: Chú trọng nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất phù hợp với tình hình hiện tại của công ty
3.3 Một số kiến nghị đối với Chính phủ, các Tổ chức, Hiệp hội ngành nghề
3.4 Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan