[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
 Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
 Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN
1.1 Khái quát hoạt động xuất khẩu
1.1.1 Khái niệm về hoạt động xuất khẩu
1.1.2 Đặc điểm hoạt động xuất khẩu
1.1.3 Các hình thức xuất khẩu
1.1.3.1 Xuất khẩu tại chỗ
1.1.3.2 Xuất khẩu ủy thác
1.1.3.3 Gia công xuất khẩu
1.1.3.4 Xuất khẩu tự doanh
1.1.3.5 Chuyển khẩu
1.1.3.6 Tạm nhập, tái xuất khẩu
1.1.4 Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu thủy sản
1.1.5.1 Nhân tố bên ngoài
1.1.5.2 Nhân tố bên trong
1.2 Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam
1.3 Nội dung hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.3.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu
1.3.2 Lập phương án kinh doanh xuất khẩu
1.3.3 Giao dịch-đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu
1.3.4 Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.3.5 Đánh giá kết quả xuất khẩu
1.4 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu thủy sản ở thị trường Việt Nam
1.4.1 Vị trí, vai trò ngành thủy sản
1.4.2 Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản tại Việt Nam
1.4.3 Các thị trường xuất khẩu thủy sản chính-Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG MỸ
2.1 Sơ lược thị trường Mỹ
2.1.1 Đặc điểm về văn hóa-con người
2.1.2 Đặc điểm về kinh tế
2.1.3 Đặc điểm về chính trị
2.1.4 Quan hệ thương mại
2.2 Các quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ
2.2.1 Hệ thống thuế quan và hạn ngạch
2.2.2 Thủ tục nhập khẩu
2.2.3 Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
2.2.4 Các quy định về nhãn mác hàng hóa
2.2.5 Một số quy định khác
2.3 Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thủy sản của Mỹ
2.3.1 Xu hướng tiêu thụ thủy sản của Mỹ
2.3.2 Thực trạng nhập khẩu thủy sản của Mỹ
2.3.2.1 Cơ cấu nhập khẩu thủy sản
2.3.2.2 Các nguồn cung cấp thủy sản cho Mỹ
2.3.3 Hệ thống phân phối
2.4 Đánh giá chung
2.4.1 Cơ hội
2.4.2 Thách thức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II
3.1 Tổng quan về Công ty
3.1.1 Giới thiệu Công ty
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ
3.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1.5 Nguồn nhân lực trong Công ty
3.1.6 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1.6.1 Sản phẩm và quy trình sản xuất của Công ty
3.1.6.2 Đặc điểm về công nghệ, trang thiết bị
3.1.7 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2014
3.2 Thực trạng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II giai đoạn 2010-2014
3.2.1 Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Công ty giai đoạn 2010-2014
3.2.2 Thực trạng xuất khẩu của Công ty vào thị trường Mỹ giai đoạn 2010-2014
3.3 Đánh giá chung
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX II
4.1 Dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tương lai
4.2 Phương hướng, mục tiêu của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II
4.3 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II trong giai đoạn hiện nay
4.3.1 Giải pháp: Nâng cao chất lượng và đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu
4.3.2 Giải pháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm
4.3.3 Giải pháp: Đa dạng hóa sản phẩm
4.3.4 Giải pháp: Đẩy mạnh hoạt động marketing tại thị trường Mỹ
4.3.5 Giải pháp: Cải thiện nguồn vốn của Công ty
4.3.6 Giải pháp: Phát triển mạng lưới các nhà cung cấp
4.4 Một số kiến nghị
4.4.1 Đối với Nhà nước
4.4.2 Đối với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan