[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng balo, túi sách sang Hoa Kỳ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex)

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng balo, túi sách sang Hoa Kỳ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Khái quát về hoạt động xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu
1.1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp
1.1.2.2. Xuất khẩu ủy thác
1.1.2.3. Xuất khẩu hàng đổi hàng
1.1.2.4. Tạm nhập tái xuất
1.1.2.5. Gia công quốc tế
1.1.2.6. Xuất khẩu tại chỗ
1.1.3. Vai trò xuất khẩu
1.1.3.1. Xuất khẩu gia tăng sản lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế
1.1.3.2. Xuất khẩu thúc đẩy sự đổi mới không ngừng về thiết bị và công nghệ
1.1.3.3. Xuất khẩu tác động đến sự thay đổi cơ cấu ngành
1.1.3.4. Xuất khẩu gia tăng nhập khẩu
1.1.3.5. Xuất khẩu tạo cơ hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
1.1.3.6. Xuất khẩu tăng cường sự thân thiện hợp tác quốc tế
1.2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu
1.2.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu và lựa chọn mặt hàng
1.2.1.1. Nghiên cứu thị trường
1.2.1.2. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu
1.2.1.3. Lựa chọn bạn hàng
1.2.2. Lập phương án kinh doanh vào tạo nguồn hàng xuất khẩu
1.2.2.1. Lập phương án kinh doanh
1.2.2.2. Tạo nguồn hàng xuất khẩu
1.2.3. Đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu
1.2.3.1. Đàm phán kinh doanh
1.2.3.2. Ký kết hợp đồng
1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng
1.2.4.1. Xin giấy phép xuất khẩu
1.2.4.2. Kiểm tra L/C
1.2.4.3. Chuẩn bị hàng xuất khẩu
1.2.4.4. Kiểm tra hàng xuất khẩu
1.2.4.5. Làm thủ tục hải quan
1.2.4.6. Thuê phương tiện vận tải
1.2.4.7. Giao hàng cho người vận tải
1.2.4.8. Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu
1.2.4.9. Lập bộ chứng từ thanh toán
1.2.4.10. Giải quyết khiếu nại (nếu có)
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.1.1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ
1.3.1.2. Tiềm lực tài chính
1.3.1.3. Nguồn nhân lực và năng lực quản trị
1.3.1.4. Chiến lược marketing
1.3.1.5. Nghiên cứu và phát triển
1.3.1.6. Hệ thống thông tin nội bộ
1.3.1.7. Khả năng liên kết, hợp tác của doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố môi trường vi mô
1.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh
1.3.2.2. Khách hàng
1.3.2.3. Nhà cung cấp
1.3.2.4. Sản phẩm thay thế
1.3.2.5. Các ngành công nghiệp phụ trợ
1.3.3. Các nhân tố môi trường vĩ mô
1.3.3.1. Môi trường kinh tế
1.3.3.2. Môi trường chính trị và pháp lý
1.3.3.3. Môi trường khoa học công nghệ
1.3.3.4. Môi trường văn hóa – xã hội
1.3.3.5. Môi trường tự nhiên
1.3.3.6. Cơ sở hạ tầng
1.3.3.7. Yếu tố toàn cầu hóa nền kinh tế
1.4. Cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động xuất khẩu balo, túi xách
1.4.1. Thuế quan
1.4.2. Nhãn mác, xuất xứ hàng hóa
1.4.3. Thuế bảo vệ môi trường
1.4.4. Quy trình thực hiện thủ tục hải quan
1.5. Tình hình xuất khẩu của mặt hàng balo, túi xách của nước ta trong những năm 2010 – 2014
1.5.1. Tình hình chung
1.5.1.1. Kim ngạch xuất khẩu
1.5.1.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
1.5.1.3. Thị trường xuất khẩu
1.5.1.4. Loại hình doanh nghiệp xuất khẩu
1.5.1.5. Phương thức xuất khẩu
1.5.2. Đánh giá chung
1.5.2.1. Khó khăn
1.5.2.2. Thuận lợi
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỊ TRƯỜNG HOA KỲ VỀ MẶT HÀNG BALO, TÚI XÁCH
2.1. Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ
2.1.1. Đặc điểm kinh tế Hoa Kỳ
2.1.2. Đặc điểm văn hóa xã hội
2.1.3. Đặc điểm chính trị, pháp luật
2.1.4. Mối quan hệ Việt – Mỹ
2.2. Thị trường Hoa Kỳ về mặt hàng balo, túi xách
2.2.1. Đặc điểm, xu hướng sử dụng balo, túi xách tại Hoa Kỳ
2.2.2. Kim ngạch nhập khẩu balo, túi xách tại Hoa Kỳ
2.2.3. Cơ cấu các nước nhập khẩu vào thị trường trong những năm gần đây
2.2.4. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu tại Hoa Kỳ
2.3. Quy định pháp lý về nhập khẩu mặt hàng balo, túi xách tại Hoa Kỳ
2.3.1. Quy định về thuế quan
2.3.2. Quy định về hạn ngạch nhập khẩu
2.3.3. Quy định về xuất xứ
2.3.4. Quy định về nhãn hiệu thương mại
2.4. Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam xâm nhập thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng balo, túi xách
2.4.1. Cơ hội
2.4.2. Thách thức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU MẶT HÀNG BALO, TÚI XÁCH SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (GILIMEX)
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.1.1. Thông tin khái quát
3.1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.1.3. Dự kiến kết quả đạt được
3.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
3.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy
3.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.1.2.3. Cơ cấu nguồn nhân lực
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 - 2014
3.1.3.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
3.1.3.2. Thị trường xuất khẩu và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu hiện nay
3.2. Phân tích hoạt động xuất khẩu balo, túi xách sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010 – 2014
3.2.1. Tổ chức nghiệp vụ xuất khẩu
3.2.1.1. Bộ phận liên quan đến hoạt động xuất khẩu
3.2.1.2. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn đối tác
3.2.1.3. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng balo, túi xách tại Hoa Kỳ
3.2.1.4. Nghiên cứu giá, phương thức thanh toán và giao nhận
3.2.1.5. Ký kết hợp đồng xuất khẩu
3.2.1.6. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
3.2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu balo, túi xách sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2014
3.2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu balo,túi xách sang thị trường Hoa Kỳ
3.2.2.2. Cơ cấu mặt hàng balo,túi xách xuất khẩu sang thi trường Hoa Kỳ
3.2.2.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu
3.2.2.4. Thị phần xuất khẩu mặt hàng balo, túi xách của công ty sang thị trường Hoa Kỳ
3.2.2.5. Phương thức xuất khẩu
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu balo, túi xách của công ty sang thị trường Hoa Kỳ
3.3.1. Nhân tố môi trường vĩ mô
3.3.1.1. Môi trường kinh tế
3.3.1.2. Môi trường chính trị-pháp luật
3.3.1.3. Môi trường khoa học-công nghệ
3.3.1.4. Môi trường văn hóa xã hội
3.3.1.5. Môi trường tự nhiên
3.3.2. Các nhân tố môi trường vi mô
3.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh
3.3.2.2. Nhà cung cấp nguyên liệu
3.3.3. Các nhân tố môi trường nội vi
3.3.3.1. Nguồn nhân lực
3.3.3.2. Nguồn vốn
3.3.3.3. Cơ sở vật chất- kỹ thuật
3.3.3.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển, kiểm soát và quản lý chất lượng
3.3.3.5. Hoạt động marketing và bán hàng
3.4. Đánh giá thực trạng xuất khẩu balo, túi xách sang thị trường Hoa Kỳ
3.4.1. Điểm mạnh
3.4.2. Điểm yếu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG BA LÔ, TÚI XÁCH SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH (GILIMEX)
4.1. Dự báo tình hình xuất khẩu mặt hàng balo, túi xách vào thị trường Hoa Kỳ đến năm 2020.
4.2. Mục tiêu và phương hướng chiến lược đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu balo, túi xách sang Hoa Kỳ của GILIMEX giai đoạn 2015-2020
4.3. Phân tích SWOT
4.4. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu balo, túi xách sang Hoa Kỳ
4.4.1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường của công ty
4.4.2. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh, đặc biệt chiến lược marketing
4.4.3. Nâng cao thiết kế sản phẩm đa dạng hơn
4.4.4. Cơ sở đề xuất giải pháp
4.4.5. Duy trì lượng khách hàng thân thiết, tìm kiếm khách hàng mới
4.4.6. Nâng cao trình độ đội ngũ công nhân viên
4.5. Kiến nghị
4.5.1. Đối với nhà nước
4.5.2. Đối với các hiệp hội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN CHUNG
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan