[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam và các giải pháp ứng dụng mô hình

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam và các giải pháp ứng dụng mô hình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHO LẠNH PHỤC VỤ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
1.1 Khái quát về kho trong hoạt động logistics
1.2 Cơ sở lý thuyết và đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO LẠNH PHỤC VỤ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam
2.2 Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM
3.1 Thiết kế mô hình
3.2 Phân tích dữ liệu nghiên cứu
3.3 Kết luận mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NGẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO LẠNH PHỤC VỤ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH
4.1 Cơ sở để xuất giải pháp và kiến nghị
4.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam
4.3 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan