[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liễu sang thị trường Hàn Quốc và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liễu sang thị trường Hàn Quốc và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.2. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU
1.2.1. Đối với nền kinh tế thế giới
1.2.2. Đối với nền kinh tế quốc dân
1.2.3. Đối với mỗi doanh nghiệp
1.3. CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU
1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp
1.3.2. Xuất khẩu gián tiếp
1.3.3. Buôn bán đối lưu
1.3.4. Gia công quốc tế
1.3.5. Tái xuất khẩu
1.4. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ Ở VIỆT NAM
1.4.1. Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 12/2006/NĐ-CP
1.4.2. Theo thông tư số 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương
1.4.3. Các quy định pháp lý của Tổ chức thương mại thế giới WTO đối với sản phẩm gỗ của Việt Nam ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm gỗ
1.5. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
1.5.1. Nghiên cứu thị trường
1.5.2. Lập phương án kinh doanh xuất khẩu
1.5.3. Tìm nguồn hàng cho xuất khẩu
1.5.4. Giao dịch- Đàm phán- Ký kết hợp đồng
1.5.5. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu
1.5.6. Đánh giá kết quả xuất khẩu
1.6. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU
1.6.1. Yếu tố kinh tế
1.6.2. Yếu tố xã hội
1.6.3. Yếu tố chính trị pháp luật
1.6.4. Yếu tố đầu vào sản xuất, nguyên liệu, vốn, lao động, công nghệ
1.6.5. Các yếu tố khác
1.7. TÌNH HÌNH CHUNG NGÀNH GỖ Ở VIỆT NAM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC VỀ MẶT HÀNG GỖ
2.1. SƠ LƯỢC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
2.1.1. Môi trường văn hóa
2.1.2. Môi trường chính trị- pháp luật
2.1.3. Môi trường kinh tế
2.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MẶT HÀNG GỖ Ở HÀN QUỐC
2.3. CƠ CẤU MẶT HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
2.4. MỘT SỐ NƯỚC XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
2.5. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DNTN THÀNH LIỄU
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Tình hình lao động của DNTN THÀNH LIỄU
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
3.1.4. Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý tại doanh nghiệp
3.1.5. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm vừa qua
3.2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2010- 2014
3.2.1. Thực trạng chung xuất khẩu mặt hàng gỗ của DNTN THÀNH LIỄU giai đoạn 2010-2014
3.2.2. Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ của DNTN THÀNH LIỄU sang thị trường Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014
3.2.3. Thực trạng xuất khẩu mặt hàng gỗ theo mặt hàng của DNTN THÀNH LIỄU sang thị trường Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2010-2014
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GỖ CỦA DNTN THÀNH LIỄU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
4.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NGÀNH GỖ
4.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA DNTN THÀNH LIỄU
4.2.1. Phương hướng của DNTN THÀNH LIỄU
4.2.2. Mục tiêu của DNTN THÀNH LIỄU
4.2.2.1. Mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp
4.2.2.2. Mục tiêu cho việc xuất khẩu mặt hàng gỗ của doanh nghiệp sang thị trường Hàn Quốc
4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
4.3.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại thị trường Hàn Quốc
4.3.2. Quan tâm chăm lo đời sống người lao động
4.3.3. Đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất
4.3.4. Chủ động nguồn cung nguyên liệu ổn định cho sản xuất
4.3.5. Giải pháp về nguồn vốn
4.3.6. Nâng cao năng lực bộ phận xuất nhập khẩu, thực hiện nghiệp vụ chuyên nghiệp
4.3.7. Đa dạng hóa mẫu mã các sản phẩm
4.3.8. Xây dựng kênh phân phối
4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
4.4.1. Đối với cơ quan Nhà nước
4.4.2. Đối với Hiệp hội ngành gỗ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan