[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải liên quốc tế (Incotrans)

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải liên quốc tế (Incotrans)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
1.1 Khái niệm về dịch vụ giao nhận, người giao nhận.
1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận.
1.3 Phương thức và nguyên tắc giao nhận.
1.4 Cơ sở pháp lý của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.5 Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.
1.6 Các chứng từ liên quan trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.7 Các chỉ tiêu đánh giá kết quảhoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu.
1.8 Các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
1.9 Bài học kinh nghiệm của một số công ty giao nhận.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INCOTRANS
2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần vận tải Liên Quốc Tế.
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế INCOTRANS.
2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty.
2.4 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển của công ty.
2.5 Nhận xét chung về ảnh hưởng của các nhân tố.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY INCOTRANS
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
3.2 Ma trận SWOT về việc đưa ra giải pháp thúc đẩy họat động khinh doanh dịch vụ giao nhận của công ty Incotrans.
3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.
3.4 Kiến nghị.
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan