[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và các giải pháp về hoạt động marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm may mặc của tổng công ty cổ phần may Nhà Bè sang thị trường Nhật Bản

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và các giải pháp về hoạt động marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm may mặc của tổng công ty cổ phần may Nhà Bè sang thị trường Nhật Bản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Khái niệm về Marketing
1.1.2 Khái niệm về Marketing quốc tế
1.2 Tầm quan trọng của Marketing quốc tế
1.2.1 Tầm quan trọng của Marketing quốc tế
1.2.2 Vai trò của hoạt động Marketing quốc tế
1.3 Các chiến lược và công cụ Marketing quốc tế
1.3.1 Các chiến lược Marketing quốc tế
1.3.1.1 Chiến lược Marketing xuất khẩu
1.3.1.2 Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
1.3.1.3 Chiến lược Marketing toàn cầu
1.3.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp
1.3.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
1.3.1.4.2 Chiến lược giá sản phẩm
1.3.1.4.3 Chiến lược phân phối
1.3.1.4.4 Chiến lược chiêu thị
1.3.2 Các công cụ Marketing quốc tế
1.3.2.1 Hội chợ thương mại
1.3.2.2 Marketing trực tiếp
1.3.2.3 Website
1.3.2.4 Marketing trực tuyến
1.3.2.5 Catalog
1.4 Tình hình xuất khẩu may mặc của Việt Nam
1.4.1 Khái quát về may mặc Việt Nam
1.4.2 Vai trò của may mặc đối với kinh tế
1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu may mặc
1.4.4 Cơ hội và thách thức của may mặc Việt Nam
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU THN TRƯỜNG NHẬT BẢN
2.1 Khái quát về đất nước Nhật Bản
2.1.1 Đất nước và con người Nhật Bản
2.1.2 Kinh tế Nhật Bản trong những năm gần đây
2.2 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản
2.2.1 Những dấu mốc trong quá trình tái thiết quan hệ Việt Nam – Nhật Bản
2.2.2 Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản
2.3 Thị trường may mặc Nhật Bản
2.3.1 Đặc điểm chung về thị trường may mặc Nhật Bản
2.3.2 Tình hình cung cầu hàng may mặc tại Nhật Bản
2.3.3 Các quy định và quy trình nhập khẩu hàng may mặc vào Nhật Bản
2.3.4 Một số nét về văn hóa và lối sống ảnh hưởng đến cách ăn mặc của người Nhật Bản
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ ĐỐI VỚI THN TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ GIAI ĐOẠN 2009 – 2012
3.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý
3.2 Thực trạng quá trình hoạt động kinh doanh trên thị trường Nhật Bản
3.3 Thực trạng chiến lược Marketing quốc tế đối với thị trường Nhật Bản của Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè
3.3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế
3.3.2 Chiến lược Marketing hỗn hợp
3.3.2.1 Thực trạng về sản phẩm
3.3.2.2 Thực trạng về giá sản phẩm
3.3.2.3 Thực trạng về phân phối
3.3.2.4 Thực trạng về chiêu thị
3.4 Đánh giá thực trạng chiến lược Marketing quốc tế đối với thị trường Nhật Bản của Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè
3.4.1 Những ưu điểm của chiến lược Marketing quốc tế
3.4.1.1 Sản phẩm
3.4.1.2 Giá sản phẩm
3.4.1.3 Phân phối
3.4.1.4 Chiêu thị
3.4.2 Những hạn chế của chiến lược Marketing quốc tế
3.4.2.1 Sản phẩm
3.4.2.2 Giá sản phẩm
3.4.2.3 Phân phối
3.4.2.4 Chiêu thị
3.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại
3.4.3.1 Nguyên nhân khách quan
3.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
4.1 Định hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh của Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè trong thời gian tới
4.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh
4.1.2 Mục tiêu của hoạt động Marketing quốc tế
4.1.2.1 Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm
4.1.2.2 Mục tiêu của hoạt động Marketing quốc tế
4.2 Cơ sở đề ra những giải pháp
4.3 Một số giải pháp về hoạt động Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm may mặc của Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè
4.3.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty để tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện các tốt các hoạt động Marketing quốc tế
4.3.2 Một số giải pháp về hoạt động Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm ra thị trường Nhật Bản
4.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DOANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan