[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
1.1. Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm hoạt động nhập khẩu
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu
1.1.3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu
1.1.3.1. Đối với nền kinh tế quốc dân
1.1.3.2. Đối với doanh nghiệp
1.2. Các hình thức kinh doanh nhập khẩu chủ yếu
1.2.1. Nhập khẩu trực tiếp
1.2.2. Nhập khẩu ủy thác
1.2.3. Nhập khẩu dưới hình thức liên doanh liên kết
1.2.4. Tạm nhập tái xuất
1.2.5. Nhập khẩu theo hình thức hàng đổi hàng
1.2.6. Nhập khẩu đấu thầu
1.3. Cơ sở pháp lý của hoạt động nhập khẩu
1.4. Nội dung của hoạt động nhập khẩu
1.4.1. Nghiên cứu thị trường
1.4.2. Lựa chọn đối tác và lập phương án kinh doanh
1.4.3. Đàm phán và ký kết hợp đồng
1.4.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu
1.4.5. Thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có)
1.4.6. Đánh giá kết quả thực hiện
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu
1.5.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5.1.1. Môi trường chính trị - pháp luật
1.5.1.2. Môi trường văn hóa – xã hội
1.5.1.3. Môi trường kinh tế
1.5.1.4. Môi trường khoa học – kỹ thuật và công nghệ
1.5.1.5. Nhà cung ứng
1.5.1.6. Đối thủ cạnh tranh
1.5.1.7. Khách hàng
1.5.1.8. Sản phẩm thay thế
1.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2.1. Nhân tố con người
1.5.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý
1.5.2.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh
1.5.2.4. Tình hình tài chính
1.5.2.5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật
1.5.2.6. Uy tín của doanh nghiệp
1.5.2.7. Hệ thống Marketing
1.5.2.8. Nghiên cứu và phát triển
1.6. Tình hình chung về thị trường máy vi tính và phụ kiện máy vi tính.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG HÀNG MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH Ở ĐÀI LOAN
2.1. Khái quát về thị trường Đài Loan
2.2. Đặc điểm thị trường hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính ở Đài Loan
2.2.1. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của thị trường Đài Loan
2.2.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Đài Loan
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN
3.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
3.2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Nguồn vốn của Công ty
3.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực
3.1.5. Các lĩnh vực hoạt động và mặt hàng kinh doanh của Công ty
3.2. Thực trạng kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
3.2.1. Thực trạng về khai thác nguồn hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
3.2.1.3. Tổng quan về các nhà cung cấp
3.2.1.4. Đánh giá về hoạt động khai thác nguồn hàng của công ty trong thời gian qua
3.2.1.5. Phương thức lấy hàng và thanh toán
3.2.2. Thực trạng về hoạt động nghiên cứu thị trường khách hàng của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
3.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
3.2.4. Đánh giá về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN
4.1. Định hướng kinh doanh của công ty trong giai đoạn (2015 – 2017)
4.1.1. Dự báo về cơ hội cho mặt hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính
4.1.2. Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
4.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn 98
4.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ với nhiều nhà cung cấp tiềm năng
4.2.2. Xây dựng và duy trì sự uy tín đối với khách hàng, đồng thời nghiên cứu mở rộng những thị trường khách hàng mới
4.2.3. Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ
4.2.4. Tăng cường hoạt động Marketing cho bán hàng nhập khẩu trong nước
4.2.5. Đa dạng hóa các hình thức nhập khẩu
4.2.6. Nâng cao khả năng tài chính của công ty bằng cách huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Đối với Nhà nước
4.3.2. Đối với Tổng cục Hải quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan