[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính mở của ánh xạ đa trị và các định lý hàm ẩn

[/kythuat]
[tomtat]
Tính mở của ánh xạ đa trị và các định lý hàm ẩn
MỤC LỤC
MỘT SỐ KÝ HIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1 Ánh xạ đa trị.
1.2 Nguyên lý biến phân Ekeland.
1.3 Nón pháp tuyến, dưới vi phân, đối đạo hàm.
1.4 Quy tắc tổng mờ.
Chương 2: CÁC KẾT QUẢ VỀ TÍNH MỞ
2.1 Định lý ánh xạ mở.
2.2 Sự cần thiết của tính đóng.
2.3 Trường hợp ánh xạ có tham số.
Chương 3: CÁC ĐỊNH LÝ HÀM ẨN
3.1 Tính nửa liên tục dưới của hàm ẩn đa trị.
3.2 Tính metric chính quy của hàm ẩn đa trị.
3.3 Đối đạo hàm của hàm ẩn đa trị.
3.4 Tính giả Lipschitz của hàm ẩn đa trị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan