[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các địa phương trên nền Web có sự trợ giúp của công nghệ GIS

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các địa phương trên nền Web có sự trợ giúp của công nghệ GIS
MỤC LỤC
TÓM TẮT
MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ GIS VÀ BÀI TOÁN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
1.1. Công nghệ GIS
1.1.1. Định nghĩa GIS
1.1.2. Thành phần dữ liệu GIS
1.1.2.1. Dữ liệu không gian
1.1.2.2. Dữ liệu thuộc tính
1.1.3. Các chức năng chính của GIS
1.1.4. Cơ sở dữ liệu phân tán dạng GIS
1.1.5. Hệ quản trị CSDL lựa chọn
1.2. WebGIS
1.2.1. Kiến trúc WebGIS và các bước xử lý
1.2.2. Các chuẩn trao đổi WebGIS hiện nay
1.2.3. Web và Webservice
1.24. Đặc điểm của WebGIS
1.2.5. Những công cụ được sử dụng cho WebGIS
1.3 Hoạt động nghiệp vụ theo dõi dữ liệu
1.3.1. Tổ chức thu thập và tổng hợp dữ liệu
1.3.2. Khai báo dữ liệu
1.3.3. Điều tra định kỳ hay đột xuất
1.3.4. Sơ đồ mô tả quá trình thu thập dữ liệu báo cáo
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO
2.1. Một số kỹ thuật phân tích dữ liệu
2.1.1. Kỹ thuật toán định lượng
2.1.2 Kỹ thuật phân tích dựa vào bản đồ và GIS
2.1.3 Kỹ thuật viễn thám phân tích chỉ số thực vật (NDVI)
2.1.4 Kỹ thuật tổng hợp
2.2. Một số phương pháp dự báo
2.2.1. Hồi quy tuyến tính đa biến
2.2.2. Phương pháp dự báo dịch dựa vào giá trị trung bình cộng 2 độ lệch chuẩn (Mean + 2SD
2.2.3. Dự báo dựa trên phân bố Poisson
2.3 Phân tích và dự báo
2.3.1. Hoạt động nghiệp vụ tại các cấp
2.3.2. Các chức năng nghiệp vụ
2.3.3. Mô hình vật lý của hệ thống
2.3.4. Mô hình logic của hệ thống
2.3.5. Thiết kế các phân hệ của hệ thống
2.3.5.1. Sơ đồ các phân hệ
2.3.5.2. Thiết kế mô hinh phân hệ các tuyến
2.3.5.3. Thiết kế phân hệ tuyến xã
2.3.5.4. Phân hệ tuyến huyện
2.3.5.5. Phân hệ tuyến tỉnh
CHƯƠNG 3 CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
3.1. Phân tích yêu cầu và lựa chọn môi trường
3.1.1. Phân tích dữ liệu dịch bệnh
3.1.2. Thiết kế dữ liệu logic
3.1.3. Thiết kế dữ liệu vật lý
3.1.4. Ứng dụng
3.1.5. Phân hệ khai thác trên nền web
3.2. Lập trình và cài đặt hệ thống
3.2.1. Lựa chọn môi trường
3.2.2. Lập trình và cài đặt hệ thống
3.2.3. Vận hành và thử nghiệm hệ thống
3.2.4. Đánh giá
3.3. Một số kết quả
3.3.1. Những kết quả của luận văn
3.3.2. Những hạn chế và hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: CÁC MẪU BÁO CÁO VÀ TỔNG HỢP
[/tomtat]

Bài viết liên quan