[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Về dãy lọc chính quy chặt và môđun Cohen - Macaulay chính tắc

[/kythuat]
[tomtat]
Về dãy lọc chính quy chặt và môđun Cohen - Macaulay chính tắc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Biểu diễn thứ cấp.
1.2. Tập Iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Artin.
1.3. Một số chuẩn bị về môđun đối đồng điều địa phương.
Chương 2: VỀ F-DÃY CHẶT VÀ ỨNG DỤNG
2.1. Dãy lọc chính quy.
2.2. Về f-dãy chặt.
2.3. Tích hữu hạn của tập Iđêan nguyên tố gắn kết.
2.4. Đặc trưng môđun Cohen-Macaulay chính tắc.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan