[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GÃY Ở VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM
I.1. Một số khái niệm cơ bản về đứt gãy kiến tạo
I.2. Tổng quan về hoạt động kiến tạo của các đới đứt gãy lớn ở vùng Tây Bắc Việt Nam
Chương II. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI GPS ĐỊA ĐỘNG LỰC PHỤC VỤ VIỆC NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CỦA VỎ TRÁI ĐẤT TRÊN ĐỚI ĐỨT GÃY
II.1. Các phương pháp nghiên cứu đứt gãy
II.2. Các yêu cầu thiết kế mạng lưới GPS địa động lực
II.3. Quy trình thiết kế và xây dựng mạng lưới GPS địa động lực
Chương III. NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN, TÌM KIẾM VÀ SỬA CHỮA CÁC ĐỘ TRƯỢT CHU KỲ TRONG CÁC KẾT QUẢ ĐO PHA TRÊN CÁC SÓNG MANG VỚI CÁC TẦN SỐ TƯƠNG ỨNG L1 VÀ L2
III.1. Số cải chính vào các trị đo GPS do ảnh hưởng của tầng điện ly
III.2. Các phương trình của các trị đo GPS
III.3. Hiện tượng trượt chu kỳ của pha sóng mang
III.4. Các nguyên lý xây dựng các tổ hợp của các sóng mang L1 và L2
III.5. Các phương pháp kiểm tra và sửa chữa độ trượt chu kỳ trong các trị đo pha của các sóng mang L1 và L2
Chương IV. XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO GPS VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHUYỂN DỊCH CỦA VỎ TRÁI ĐẤT TRÊN KHU VỰC ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG MÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
IV.1. Một số vấn đề bổ sung khi sử dụng ITRF
IV.2. Kết quả cập nhật và hoàn thiện phần mềm GUST
IV.3. Các kết quả xử lý dữ liệu GPS và xác định chuyển dịch của đới đứt gãy Sông Mã trong giai đoạn 2006 - 2008
Chương V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan