[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công nghệ xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công nghệ xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI CỦA BỘT GIẤY SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KIỀM LẠNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.1 Tổng quan về ngành giấy và ảnh hưởng của nước thải ngành giấy đến môi trường
1.2 Đặc tính của nước thải sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh
1.3 Các phương pháp xử lý nước thải
1.3.1 Phương pháp xử lý cấp 1
1.3.1.1 Phương pháp tách rác
1.3.1.2 Phương pháp tách cát sạn, chất lơ lửng
1.3.1.3 Các phương pháp xử lý hoá lý
1.3.2 Phương pháp xử lý cấp 2
1.3.2.1 Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí
1.3.2.2 Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí
1.3.3 Phương pháp xử lý cấp 3
1.3.4 Phương pháp xử lý bùn
1.4 Xử lý nước thải của công nghiệp giấy trên thế giới và ở Việt Nam
Phần II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguồn nước thải
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Xử lý cấp 1- xử lý hoá lý
2.2.2 Xử lý cấp 2 - xử lý sinh học
2.2.2.1 Xử lý theo phương pháp kỵ khí
2.2.2.2 Xử lý theo phương pháp hiếu khí
2.2.3 Xử lý cấp 3
2.3 Phương pháp phân tích
2.4 Thiết bị của hệ thống pilot
2.4.1 Thiết bị xử lý kỵ khí nước thải thu giogas
2.4.2 Thiết bị xử lý hiếu khí
Phần III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Công nghệ sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh
3.2 Khảo sát các nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh
3.3 Sản xuất bột giấy kiềm lạnh tại phòng thí nghiệm
3.4 Xử lý cấp 1: xử lý hoá lý
3.4.1 Xử lý bằng phèn nhôm
3.4.2 Xử lý bằng axit sunphuric
3.4.3 Xử lý kết hợp giữa phèn nhôm và vôi, giữa PAC và vôi, giữa axit sunphuric và vôi
3.4.4 Xử lý bằng vôi
3.4.5 Xử lý bùn vôi
3.5 Xử lý cấp 2: Phương pháp sinh học
3.5.1 Phương pháp kỵ khí
3.5.2 Phương pháp xử lý hiếu khí
3.6 Xử lý cấp 3: sử dụng các loài thực vật thuỷ sinh
3.7 Xử lý nước thải ở quy mô pilot
3.7.1. Ngâm nguyên liệu
3.7.2 Xử lý hoá lý
3.7.3 Xử lý sinh học
3.7.3.1 Xử lý kỵ khí
3.7.3.2 Xử lý hiếu khí
3.7.4 Xử lý cấp 3
3.8 Xác lập quy trình công nghệ xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm lạnh
3.9 Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan