[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng lối sống dân tộc hiện đại ở Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng lối sống dân tộc hiện đại ở Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LỐI SỐNG DÂN TỘC – HIỆN ĐẠI
1.1. Quan niệm của triết học mácxit về bản chất của lối sống
1.1.1. Khái niệm lối sống và những phạm trù liên quan
1.1.2. Bản chất xã hội của lối sống
1.1.3. Sự vận động của lối sống trong các xã hội trước chủ nghĩa xã hội
1.2. Bản chất của lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa
1.2.1. Các điều kiện khách quan hình thành lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa
1.2.2. Đặc trưng của lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa
1.2.3. Nội dung lối sống dân tộc - hiện đại xã hội chủ nghĩa
1.3. Lối sống dân tộc- hiện đại ở nước ta hiện nay
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lối sống dân tộc - hiện đại
1.3.2. Khái niệm lối sống dân tộc - hiện đại theo quan niệm của Đảng ta
1.3.3. Lối sống dân tộc - hiện đại trong thời kỳ đổi mới
1.3.4. ảnh hưởng của toàn cầu hoá và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tới việc xây dựng lối sống dân tộc - hiện đại ở nước ta hiện nay
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG LỐI SỐNG DÂN TỘC - HIỆN ĐẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1. Lối sống dân tộc - hiện đại ở nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1.1. Sự đan xen giữa lối sống mới và lối sống cũ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1.2. Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng phi nhân tính
2.1.3. Sự biến động của các chuẩn mực sống và lối sống dân tộc - hiện đại Việt Nam dưới tác động của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.2. Thực trạng lối sống dân tộc - hiện đại của các giai cấp, các tầng lớp và các nhóm xã hội cơ bản
2.2.1. Thực trạng lối sống dân tộc - hiện đại của các giai cấp công nhân, nông dân
2.2.2. Thực trạng lối sống dân tộc - hiện đại của các tầng lớp dân cư cơ bản (trí thức, doanh nhân)
2.2.3. Thực trạng lối sống dân tộc - hiện đại của các nhóm xã hội cơ bản (thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi…)
2.3. Thực trạng về chất lượng sống cơ bản của toàn xã hội
2.3.1. Thực trạng đời sống vật chất của người dân Việt Nam hiện nay
2.3.2. Thực trạng đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nay
2.3.3. Thực trạng thực hiện chế độ dân chủ ở Việt Nam hiện nay
2.3.4. Thực trạng chỉ số phát triển con người và hướng phát triển của nhân cách trong các hoạt động sống ở nước ta hiện nay
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG LỐI SỐNG DÂN TỘC - HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
3.1. Phương hướng xây dựng lối sống dân tộc - hiện đại ở Việt Nam hiện nay
3.1.1. Kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại
3.1.2. Kết hợp hài hoà giữa dân tộc và tộc người, giữa dân tộc và quốc tế
3.1.3. Kết hợp hài hoà giữa cá nhân và xã hội
3.2. Giải pháp cơ bản xây dựng lối sống dân tộc - hiện đại Việt Nam hiện nay
3.2.1. Nhóm giải pháp chung
3.2.1.1. Nâng cao đời sống vật chất của nhân dân
3.2.1.2. Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân
3.2.1.3. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ của nhân dân
3.2.1.4. Tiếp tục phát triển khoa học tạo cơ sở cho lối sống dân tộc – hiện đại
3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể
3.2.2.1. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn với giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
3.2.2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các quan hệ, các chuẩn mực đạo đức và cơ chế điều chỉnh hành vi đạo đức
3.2.2.3. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ để định hướng thị hiếu thẩm mỹ trong cộng đồng
3.2.2.4. Tăng cường giáo dục lối sống hài hoà giữa con người với tự nhiên thông qua giáo dục đạo đức sinh thái
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan