[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC SÔNG CẦU
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa chất, địa hình
1.1.3. Đất
1.1.4. Khí hậu
1.1.5. Đặc điểm sinh thái, tài nguyên sinh vật
1.2. Đặc điểm thủy văn – tài nguyên nước
1.2.1. Mạng lưới sông suối
1.2.2. Mạng lưới trạm thủy văn
1.2.3. Tài nguyên nước mưa
1.2.4. Tài nguyên nước mặt
1.2.5. Tài nguyên nước ngầm
1.2.6. Chất lượng nước sông
1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội
1.3.1. Cơ sở hạ tầng
1.3.2. Dân số
1.3.3. Hoạt động kinh tế
1.3.4. Giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội khác
1.4. Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
2.1. Tổng quan về nghiên cứu dòng chảy môi trường trên thế giới
2.1.1. Nhóm phương pháp thuỷ văn
2.1.2. Nhóm phương pháp thuỷ lực
2.1.3. Nhóm phương pháp mô phỏng môi trường sống
2.1.4. Nhóm phương pháp tiếp cận tổng thể
2.2. Tổng quan về nghiên cứu dòng chảy môi trường ở Việt Nam
2.2.1. Biến đổi dòng chảy và tác động
2.2.2. Những nghiên cứu về dòng chảy môi trường ở Việt Nam
2.3. Lựa chọn phương pháp
2.3.1. Cơ sở lựa chọn và phát triển phương pháp
2.3.2. Các phương pháp lựa chọn và các bước tiến hành
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC, MÔ HÌNH THỦY LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
3.1. Mô hình tính toán cân bằng nước Mike Basin
3.1.1. Số liệu nguồn nước đến
3.1.2. Phân vùng sử dụng nước
3.1.3. Tính toán nhu cầu sử dụng nước
3.1.4. Sơ đồ tính toán cân bằng nước hệ thống
3.2. Mô hình tính toán thủy lực (MIKE 11)
3.2.1 Hiện trạng số liệu
3.2.2. Ứng dụng mô hình MiKE 11 tính toán thủy lực
3.3. Mô hình tính toán chất lượng nước (MIKE 11)
3.3.1. Hiện trạng số liệu
3.3.2. Ứng dụng mô hình MIKE 11 tính toán chất lượng nước
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG CHO MỘT SỐ TUYẾN NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm các tuyến nghiên cứu
4.1.1. Vị trí
4.1.2. Đặc điểm sinh thái
4.2. Một số đặc trưng thủy văn tại các tuyến nghiên cứu
4.2.1. Lưu lượng trung bình ngày tương ứng với các mức bảo đảm của sông Cầu tại Thác Huống (tuyến 1)
4.2.2. Tính lưu lượng trung bình ngày tương ứng với các mức bảo đảm của sông Công tại cửa sông (tuyến 2)
4.2.3. Xác định lưu lượng trung bình tương ứng với các mức bảo đảm của sông Cà Lồ tại cửa sông (tuyến 4)
4.2.4. Xác định lưu lượng trung bình năm tại tuyến 4 và tuyến 5
4.3. Đánh giá dòng chảy môi trường theo phương pháp Tennant
4.4. Đánh giá dòng chảy môi trường theo phương pháp Chu vi ướt
4.5. Đánh giá dòng chảy môi trường theo phương pháp DRIFT
4.5.1. Kịch bản đánh giá dòng chảy môi trường theo phương pháp DRIFT
4.5.2. Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước
4.5.3. Đánh giá chất lượng nước
4.5.4. Đánh giá tác động về phương diện sinh thái
4.5.5. Đánh giá chung cho các kịch bản
4.6. Một số nhận xét về khả năng ứng dụng các phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường đã sử dụng trong đề tài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan