[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SA KHOÁNG TITAN
I.1 Khái quát về tài nguyên quặng titan trên thế giới
I.2 Đặc điểm và tiềm năng quặng sa khoáng titan ở Việt Nam
I.2.1 Khái quát đặc điểm, phân bố, nguồn gốc và các loại quặng titan
I.2.2 Tiềm năng quặng sa khoáng titan Việt Nam
I.3 Tình hình khai thác – chế biến quặng sa khoáng titan ven biển Việt Nam
I.4 Hiện trạng thiết bị và công nghệ ngành khai thác – chế biến sa khoáng titan ven biển Việt Nam
I.4.1 Ngành khai thác
I.4.2 Ngành chế biến
I.4.3 Mối quan hệ giữa thiết bị - công nghệ và môi trường
CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
II.1 Hiện trạng môi trường
II.1.1 Môi trường sinh thái – cảnh quan
II.1.2 Môi trường đất
II.1.3 Môi trường nước
II.1.4 Môi trường không khí
II.1.5 Môi trường kinh tế – xã hội
II.2 Hiện trạng hoàn thổ phục hồi môi trường
II.2.1 Cơ sở pháp lý
II.2.2 Hiện trạng hoàn thổ phục hồi môi trường
II.2.3 Nhu cầu hoàn thổ phục hồi môi trường
CHƯƠNG III XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGĂN NGỪA GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
III.1 Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
III.1.1 Mô hình của Công ty BHP Australia
III.1.2 Đề xuất mô hình cho các cơ sở ở Việt Nam
III.2 Xây dựng mô hình hoàn thổ phục hồi môi trường
III.2.1 Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng mô hình
III.2.2 Đề xuất mô hình cho các cơ sở ở Việt Nam
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan