[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động về giáo dục môi trường giáo dục vì phát triển bền vững cho trung tâm học cộng đồng tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động về giáo dục môi trường giáo dục vì phát triển bền vững cho trung tâm học cộng đồng tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm công cụ
1.1.1. Mô hình
1.1.2. Giáo dục môi trường, giáo dục vì phát triển bền vững
1.1.3. Giáo dục cho mọi người
1.1.4. Trung tâm học tập cộng đồng
1.1.5. Mô đun
1.2. Chủ trương phát triển giáo dục thường xuyên – giáo dục không chính quy và mô hình trung tâm học tập cộng đồng của Chính phủ Việt Nam
1.2.1. Các văn bản, Nghị quyết của Quốc hội
1.2.2. Các văn bản, Nghị quyết của Đảng
1.2.3. Các văn bản của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.2.4. Kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên đến năm 2010 của Chính phủ và Ngành Giáo dục và Đào tạo
1.3. Khái quát về tình hình phát triển của trung tâm học tập cộng đồng ở Việt Nam
1.3.1. Tình hình phát triển trung tâm học tập cộng đồng
1.3.2. Tại hai trung tâm học tập cộng đồng chọn làm thí điểm
1.4. Đặc điểm tâm lý và nhu cầu tiếp nhận của cộng đồng dân cư thuộc hai trung tâm học tập cộng đồng thí điểm
1.4.1. Đặc điểm chung của cộng đồng
1.4.2. Đặc điểm tâm lý của thiếu niên, nhi đồng sinh hoạt hè tại trung tâm học tập cộng đồng
1.5. Tổng quan về trung tâm học tập cộng đồng trong khu vực
1.5.1. Khuyến nghị của Hội đồng Quốc tế về giáo dục cho thế kỷ 21
1.5.2. Mô hình trung tâm học tập cộng đồng đặc trưng của một số nước
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
2.1. Chỉ đạo của ngành Giáo dục và đào tạo đối với việc xây dựng và phát triển loại hình giáo dục thường xuyên – giáo dục không chính quy và trung tâm học tập cộng đồng
2.1.1. Về hệ thống quản lý và phối hợp thực hiện
2.1.2. Về cơ sở giáo dục
2.1.3. Về phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng
2.1.4. Công tác chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng
2.2. Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng
2.2.1. Tổ chức các mô hình hoạt động phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng
2.2.2. Về học liệu
2.3. Thực trạng hoạt động và nhu cầu tiếp nhận mô hình tổ chức hoạt động giáo dục môi trường/giáo dục vì phát triển bền vững của hai trung tâm được chọn làm thí điểm
III. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG/GIÁO DỤC VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc xây dựng mô hình
3.2. Mục tiêu của mô hình
3.3. Nội dung của mô hình
3.3.1. Chương trình, nội dung
3.3.2. Phương pháp thực hiện mô hình
3.3.3. Kết quả thực nghiệm
3.3.4. Tổ chức chỉ đạo thực hiện
3.3.5. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG CÁC MÔ ĐUN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG/GIÁO DỤC VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CHIẾN DỊCH THI VIẾT, VẼ, SƯU TẦM, SÁNG TÁC TRANH ẢNH CÓ NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CỦA 2 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan