[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng giống cây thuốc

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng giống cây thuốc
MỤC LỤC
A. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
B. NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu của đề tài
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Vật liệu khởi đầu
2.2. Xác định đúng phương pháp chọn tạo giống
3. VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài
3.4. Phương pháp nghiên cứu
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
4.1. Cây hoài sơn
4.2. Cây địa liền
4.3. Cây cúc hoa vàng
4.4. Cây bán hạ
4.5. Cây sả
4.6. Cây hương nhu tía
4.7. Cây Sả hoa hồng
4.8. Cây mã đề
4.9. Cây mướp đắng
4.10. Cây huyền sâm
4.11. Cây dừa cạn
4.12. Cây nhân trần
4.13. Cây cúc gai dài
4.14. Cây húng quế
4.15. Cây diệp hạ châu
4.16. Cây kim tiền thảo
4.17. Cây lão quan thảo
4.18. Cây trạch tả
4.19. Cây ích mẫu
4.20. Cây ba kích
5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY THUỐC
5.1. Mạng lưới các cơ sở nghiên cứu về giống cây thuốc hiện có của ngành Y tế
5.2. Một số thành quả về công tác giống cây thuốc trong thời gian qua
5.3. Định hướng phát triển công tác giống cây thuốc
Dự thảo quy định tạm thời về quản lý chất lượng giống cây thuốc
Phần I Những quy định chung
Phần II Quản lý và sử dụng nguồn gen và giống cây thuốc
Phần III Tuyển chọn, khảo nghiệm, xét duyệt và công nhận giống
Phần IV Sản xuất, kinh doanh, trao đổi giống ở trong nước và ngoài nước
Phần V Kiểm định, kiểm nghiệm và cấp giấy chứng chỉ giống.
Phần VI Chính sách về giống cây thuốc
Phần VII Quản lý nhà nước về giống cây thuốc
Phần VIII Điều khoản thi hành
6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH SÁCH TÁC GIẢ CỦA ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
[/tomtat]

Bài viết liên quan