[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
MỤC LỤC
NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH
CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
2. Mục tiêu đề tài
3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện
6. Sản phẩm
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
1.1. Một số khái niệm
1.2. Mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên ở Việt Nam
1.3. Cơ sở pháp lí của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
2. Mô hình trung tâm hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật ở một số nước trên thế giới
2.1. Mô hình trung tâm giáo viên ở Vương quốc Anh
2.2. Mô hình Trung tâm hỗ trợ tại Tây Ban Nha
2.3. Mô hình trung tâm Nguồn tại Italy
2.4. Trung tâm Nguồn tại Thái Lan
3. Cơ sở thực tiễn
3.1. Giáo dục hòa nhập ở một số huyện ở Việt Nam
3.2. Chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu năng lực của cán bộ, giáo viên giáo dục hòa nhập
3.3. Mô hình một số trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam
4. Đề xuất mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
4.1. Một số yêu cầu chung
4.2. Mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
4.3. Định hướng xây dựng mô hình
5. Thử nghiệm mô hình tại tỉnh Vĩnh Long
5.1. Những vấn đề chung về thử nghiệm
5.2. Kết quả thử nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Bộ phiếu hỏi về nhiệm vụ của cán bộ quản lí, giáo viên
Phụ lục 2. Bộ phiếu hỏi về kiến thức và kĩ năng của cán bộ quản lí, giáo viên
Phụ lục 3. Phỏng vấn và khảo sát qua phiếu hỏi thử nghiệm mô hình
[/tomtat]

Bài viết liên quan