[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để sử lý bề mặt ngoài của trống sấy thay thế mạ Crôm, trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa quy mô công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để sử lý bề mặt ngoài của trống sấy thay thế mạ Crôm, trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa quy mô công nghiệp
MỤC LỤC BÁO CÁO
1. LỜI MỞ ĐẦU
2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ KIM LOẠI LÊN BỀ MẶT CHI TIẾT CƠ KHÍ
2.1. Một số phương pháp phủ kim loại thông dụng
2.1.1. Tráng kim loại bằng cách nhúng
2.1.2. Mạ hóa học không có dòng điện
2.1.3. Mạ bằng khuếch tán
2.1.4. Mạ trong chân không
2.1.5. Mạ điện:
2.2. Phun phủ kim loại lên bề mặt chi tiết cơ khí
2.2.1. Các phương pháp phun phủ
2.2.2. Vật liệu phun phủ
2.2.3. Quy trình phun phủ kim loại lên bề mặt chi tiết cơ khí
2.3. Tình hình ứng dụng công nghệ phủ bề mặt chi tiết ở Việt nam
3. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ LÝ BỀ MẶT LÔ SẤY TRONG THIẾT BỊ CHẾ BIẾN TINH BỘT BIẾN TÍNH TIỀN HỒ HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN PHỦ KIM LOẠI THAY THẾ MẠ CRÔM
3.1. Lựa chọn vật liệu, thiết bị phun phủ phù hợp
3.2. Nghiên cứu đồ gá, chế độ công nghệ phù hợp cho ứng dụng phun phủ bề mặt chi tiết lô sấy trong thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa.
4. THỬ NGHIỆM TRÊN VẬT MẪU, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
4.1. Mục tiêu thử nghiệm sử lý bề mặt bằng phương pháp phun phủ kim loại thay thế mạ crôm cứng trên vật mẫu
4.2. Phương pháp tiến hành thử nghiệm
4.3. Nhận xét, đánh giá kết quả thử nghiệm
5. KẾT LUẬN
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
7. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan