[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ nguyên liệu giấy đối với keo hạt, keo lai, bạch đàn vùng trung tâm Bắc bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát xác định tỷ lệ lợi dụng gỗ nguyên liệu giấy đối với keo hạt, keo lai, bạch đàn vùng trung tâm Bắc bộ
MỤC LỤC
Phần I: TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý
1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Đối tượng – Nội dung nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.
1.3.2. Nội dung nghiên cứu
1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. ở Việt Nam
Phần II: THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1 Phương pháp ngoại nghiệp
2.1.2 Phương pháp nội nghiệp
2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng trung tâm Bắc Bộ
2.2.2 Hiện trạng rừng và đất rừng
2.2.3. Diện tích và năng suất rừng trồng
2.2.4. Kết quả khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ nguyên liệu giấy
2.2.4.1 Đánh giá chung kết quả khảo sát
2.2.4.2 Kết quả khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ NLG đối với dòng bạch đàn PN2
2.2.4.3 Kết quả khảo sá tỷ lệ lợi dụng gỗ NLG đối với dòng bạch đàn U6
2.2.4.4 Kết quả khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ NLG đối với keo Tai tượng
2.2.4.5 Kết quả khảo sát tỷ lệ lợi dụng gỗ NLG đối với keo lai
2.2.4.5 So sánh đánh giá tỷ lệ lợi dụng gỗ hiện nay
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ BIỂU
[/tomtat]

Bài viết liên quan