[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến các thông số điện điện trở, cuộn cảm, điện dung của một số linh kiện điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến các thông số điện điện trở, cuộn cảm, điện dung của một số linh kiện điện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. Giới thiệu về các linh kiện điện
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.2. Cấu tạo, tính chất của điện trở
1.3. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của Tụ điện
1.4. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của cuộn cảm
1.4.1 Cấu tạo của cuộn cảm
1.4.2. Cách đọc cuộn cảm:
II. Nghiên cứu tìm hiểu các tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá các tính chất điện cho các linh kiện điện.
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN
I. Cầu đo LCR Meter SR 715
II. Thiết bị lò nung
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
I. Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
1. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 1,8 kΩ ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
2. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 560 Ω ± 5% phụ thuộc vào nhiệt độ
3. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 820 Ω ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
4. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 100 Ω ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
5. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 150 ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
6. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 39 kΩ ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
7. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 56 kΩ ± 5% phụ thuộc vào nhiệt độ
8. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 82 kΩ ± 5% phụ thuộc vào nhiệt độ
9. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 180 kΩ ± 1% phụ thuộc vào nhiệt độ
10. Khảo sát sự thay đổi giá trị của điện trở 220 kΩ ± 5% phụ thuộc vào nhiệt độ
II. Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi điện cảm của cuộn cảm theo nhiệt độ với các cuộn cảm khác nhau
1. Khảo sát sự thay đổi giá trị độ tự cảm của cuộn cảm 100 àH theo nhiệt độ
2. Khảo sát sự thay đổi giá trị độ tự cảm của cuộn cảm 10àH theo nhiệt độ
3. Khảo sát sự thay đổi giá trị độ tự cảm của cuộn cảm 940 àH theo nhiệt độ
4. Khảo sát sự thay đổi giá trị độ tự cảm của cuộn cảm 910àH theo nhiệt độ
5. Khảo sát sự thay đổi giá trị độ tự cảm của cuộn cảm 330 àH theo nhiệt độ
III. Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi tụ điện theo nhiệt độ với các tụ điện khác nhau.
1. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 0,47 àF theo nhiệt độ
2. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 2A103K theo nhiệt độ (Tụ mica)
3. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 3,3 àF theo nhiệt độ (Tụ hóa)
3. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 1 àF theo nhiệt độ (Tụ hóa)
4. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 2,2 àF theo nhiệt độ (Tụ hóa)
5. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 10àF theo nhiệt độ (Tụ hóa)
6. Khảo sát sự thay đổi điện dung của tụ điện 220àF theo nhiệt độ (Tụ hóa)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan