[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung hiện nay
MỤC LỤC
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VÀ SỰ NẢY SINH CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Xây dựng, phát triển các KCN và tác động của chúng tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2. Một số vấn đề xã hội chủ yếu nảy sinh trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN ở Việt Nam hiện nay
Chương 2. THỰC TRẠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
1. Lao động và việc làm - vấn đề xã hội đáng quan tâm trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong các KCN còn thấp kém và nghèo nàn
3. Tái định cư trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN đang chứa đựng nhiều vấn đề bức xúc
4. Bãi công, đình công, lãn công trong các KCN vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang báo hiệu nhiều vấn đề bất cập cần được giải quyết
5. Ô nhiễm môi trường sống do các KCN đang trở thành vấn đề nóng bỏng
6. Hiện tượng khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện tập thể gia tăng trong thời gian gần đây
Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG HIỆN NAY
1. Những quan điểm chủ đạo giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2. Một số giải pháp cơ bản giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình xây dựng, phát triển các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện nay
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan