[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo nghiệm mở rộng các giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn, keo lai và keo tai tượng

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo nghiệm mở rộng các giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn, keo lai và keo tai tượng
MỤC LỤC
TÓM TẮT
1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở pháp lý
1.2. Tính cấp thiết
1.3. Mục tiêu của đề tài
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Địa điểm và nội dung nghiên cứu
1.5.1. Địa điểm nghiên cứu
a). Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh PhúThọ diện tích 3 ha
b). Xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang diện tích 2 ha
c). Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang diện tích 3 ha
1.5.2. Nội dung nghiên cứu
1.6. Tổng quan nghiên cứu
1.6.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
1.6.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.1.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.2. Kết quả thực nghiệm
2.2.1. Kết quả khảo nghiệm bạch đàn tại Tiên Kiên, Phú Thọ
a). Tỷ lệ sống
b). Sinh trưởng và trữ lượng rừng
c). Chất lượng rừng
2.2.2. Kết quả khảo nghiệm bạch đàn tại Yên Thế, Bắc Giang
a). Tỷ lệ sống
b). Sinh trưởng và trữ lượng rừng
c). Chất lượng rừng
2.2.3. Kết quả khảo nghiệm keo tại Hàm Yên ,Tuyên Quang
2.2.3.1. Kết quả khảo nghiệm keo tại Hàm Yên - lô A
a). Tỷ lệ sống
b). Sinh trưởng trữ lượng rừng
c). Chất lượng rừng
2.2.3.2. Kết quả khảo nghiệm keo tại Hàm Yên - lô B
a). Tỷ lệ sống
b). Sinh trưởng và trữ lượng rừng
c). Chất lượng rừng
3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ BIỂU
[/tomtat]

Bài viết liên quan