[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác và phát triển nguồn gen cây nguyên liệu giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác và phát triển nguồn gen cây nguyên liệu giấy
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
PHẦN 1. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ
1.2. Tính cấp thiết
1.3. Mục tiêu nhiệm vụ
1.4. Địa điểm, đối tượng và nội dung công việc
1.4.1. Địa điểm thực hiện
1.4.2. Đối tượng khai thác và phát triển
1.4.3. Nội dung nhiệm vụ
1.5. Tổng quan nhiệm vụ
1.5.1. Trên thế giới
1.5.2. Ở Việt Nam
PHẦN 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp khai thác nguồn gen
2.1.1.1. Khai thác hom giống Bạch đàn và Keo tai tượng
2.1.1.2. Khai thác hạt giống Keo tai tượng
2.1.2. Phương pháp phát triển nguồn gen
2.1.2.1. Phát triển cây giống Keo tai tượng
2.1.2.2. Phát triển cây giống Bạch đàn
2.1.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả rừng trồng giống mới
2.1.4. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao tạo tán
2.1.5. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đất mùn
2.1.6. Phương pháp nghiên cứu đa dạng hình thái lá Bạch đàn
2.2. Kết quả và thảo luận
2.2.1. Chọn lọc nguồn gen
2.2.2. Khai thác nguồn gen
2.2.3. Phát triển nguồn gen
2.2.4. Khảo nghiệm đánh giá rừng trồng giống mới
2.2.4.1. Địa điểm và quy mô khảo nghiệm
2.2.4.2. Đánh giá giống năm thứ nhất
2.2.5. Nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật khai thác phát triển nguồn gen
2.2.5.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao tạo tán đến sản lượng hom Keo tai tượng
2.2.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố môi trường đến sinh trưởng và phát triển cây hom Keo tai tượng: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn mùn - đất
2.2.6. Nghiên cứu đa dạng hình thái lá Bạch đàn
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan