[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác và phát triển nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác và phát triển nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm
MỤC LỤC
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
1. TỔNG QUAN
1.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ/ XUẤT XỨ CỦA ĐỀ TÀI
1.2. TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.3. ĐỐI TƯỢNG/PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.4.1. Axit phytic
1.4.2. Enzyme phân giải phytate (phytase)
1.4.2.1. Nguồn phytase
1.4.2.2. Đặc điểm phytase
1.4.2.3. Ứng dụng của phytase
1.4.3. Nghiên cứu chuyển gene mã hóa phytase
1.4.3.1. Gene mã hoá phytase
1.4.3.2. Một số thành tựu chuyển gene mã hóa phytase
1.4.4. Hệ biểu hiện
1.4.4.1. Các hệ biểu hiện phổ biến
1.4.4.2. Đặc điểm của hệ biểu hiện P. pastoris
1.4.4.3. Cấu trúc vector biểu hiện ở P. pastoris
1.4.4.4. Quá trình tiết protein ngoại bào ở P. pastoris
2. THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU
2.1.1. Chủng vi sinh vật
2.1.2. Plasmid
2.1.3. Hoá chất
2.1.4. Môi trường nuôi cấy và dung dịch đệm
2.1.4.1. Môi trường nuôi cấy
2.1.4.2. Dung dịch đệm
2.1.5. Thiết bị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Tách chiết ADN
2.2.1.1. Tách chiết ADN genome của Aspergillus và Pichia
2.2.1.2. Tách chiết plasmid
2.2.2. PCR
2.2.3. Xác định trình tự gene
2.2.4. Ghép nối plasmid
2.2.5. Biến nạp ADN
2.2.5.1. Biến nạp vào E. coli bằng sốc nhiệt
2.2.5.2. Biến nạp P. pastoris bằng xung điện
2.2.6. Tuyển chọn dòng mang gene biến nạp
2.2.7. Biểu hiện gene trên P. pastoris
2.2.8. Xác định hoạt tính phytase
2.2.9. Phương pháp xác định protein tổng số (Bradford)
2.3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
2.3.1. Thiết kế vector thể hiện phyA không chứa đuôi His-tag và C-myc-epitope (phyAs)
2.3.1.1.Thiết kế mồi.
2.3.1.2. Nhân dòng gene
2.3.1.3. Tinh sạch sản phẩm PCR
2.3.1.4. Gắn phyAs vào vector biểu hiện pPICZαA
2.3.1.5. Kiểm tra sự có mặt của phyAs có trong E. coli bằng PCR colony
2.3.1.6. Tách chiết phasmid
2.3.2. Kiểm tra trình tự của thiết kế mới tại các vị trí liên kết
2.3.3. Chuyển vector biểu hiện pPICZαA/phyAs vào P. pastoris
2.3.3.1. Mở vòng pPICZαA/phyAs
2.3.3.2. Biến nạp vector biểu hiện pPICZαA/phyAs/Pme I vào P. pastoris
2.3.4. Biểu hiện phyAs trên P. pastoris
2.3.5. Tuyển chọn chủng biến nạp có hoạt tính phytase cao
2.3.6. Tuyển chọn chủng biến nạp mang multicopy
2.3.7. Xác định điều kiện lên men và thu hồi phytase
2.3.7.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ methanol
2.3.7.2. Ảnh hưởng của các môi trường và thời gian nuôi cấy đến khả năng biểu hiện phytase
2.3.8. Nghiên cứu so sánh đặc tính của phytase tái tổ hợp
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan