[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ đỏ (Amphiprion Frenatus Brevoort, 1856)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ đỏ (Amphiprion Frenatus Brevoort, 1856)
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu cá Khoang Cổ trên thế giới.
1.2. Tình hình nghiên cứu cá Khoang Cổ ở Việt Nam.
1.3. Những nghiên cứu về chất kích thích hệ miễn dịch và chất tạo màu sắc trong nuôi thủy sản.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian, đối tượng và địa điểm nghiện cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Các thị nghiệm về thuần dưỡng và sinh sản của cá bố mẹ.
2.4. Các thí nghiệm về ương nuôi cá con dưới 1 tháng tuổi.
2.5. Các thí nghiệm về ương nuôi cá đạt kích cỡ thương mại.
2.6. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN
3.1. Kỹ thuật thuần dưỡng và sinh sản của cá bố mẹ.
3.2. Kỹ thuật ương nuôi cá con dưới 1 tháng tuổi.
3.3. Kỹ thuật ương nuôi cá đạt kích thước thương mại.
3.4. Một số bệnh thường gặp trong quá trình nuôi và cách điều trị.
3.5. Tóm tắt kết quả sản xuất giống và nuôi thương mại.
3.6. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế.
Chương 4: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
Chương 5: DỰ THẢO QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO VÀ NUÔI THƯƠNG MẠI CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (Amphiprion Frenatus Brevoort, 1856)
5.1. Chọn vị trí xây dựng trại.
5.2. Thiết kế và xây dựng trang trại.
5.3. Qui trình sản xuất giống nhân tạo đạt tỷ lệ sống cá con 30%.
5.4. Qui trình nuôi cá thương mại đạt tỷ lệ sống cá con 100%.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan