[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định giá sinh trưởng rừng trồng bạch đàn vùng nguyên liệu giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Định giá sinh trưởng rừng trồng bạch đàn vùng nguyên liệu giấy
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
TÓM TẮT
I - TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý
1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Địa điểm, đối tượng và nội dung nghiên cứu
1.3.1. Địa điểm nghiên cứu
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
1.3.3. Nội dung nghiên cứu
1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
II - THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp ngoại nghiệp
2.1.2. Phương pháp nội nghiệp
2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.2.1. Thực trạng rừng trồng Bạch đàn tại vùng nguyên liệu giấy Trung tâm
2.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến sinh trưởng rừng trồng Bạch đàn
2.2.3. Ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật lâm sinh đến sinh trưởng rừng trồng Bạch đàn
III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan