[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng công nghệ thuộc da sinh thái (Eco-Technology) giai đoạn hoàn thành và áp dụng sản xuất da mũ giầy trẻ em từ nguyên liệu da bò

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng công nghệ thuộc da sinh thái (Eco-Technology) giai đoạn hoàn thành và áp dụng sản xuất da mũ giầy trẻ em từ nguyên liệu da bò
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Cơ sở pháp lý, xuất xứ và sự cần thiết của đề tài
1.1. Cơ sở pháp lý
1.2. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
4.1. Nội dung nghiên cứu
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Phần I. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.2. Một số cơ sở khoa học áp dụng trong đề tài
1.2.1. Khâu hoàn thành và sự ô nhiễm môi trường
1.2.2. Hoàn thành ướt và hoàn thành khô da thuộc crôm
1.2.3. Công nghệ sinh thái trong khâu hoàn thành (ướt - khô)
1.2.4. Công nghệ sinh thái trong sản xuất giày trẻ em
Phần II. THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
2.1. Trình tự tiến hành và các giải pháp công nghệ
2.2. Khảo sát, thống kê số liệu kỹ thuật của các xưởng thuộc da
3.2.1. Các cơ sở nhỏ thuộc khu vực được gọi là “Làng thuộc da” Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) và Phố Nối (Hưng Yên)
2.2.2. Các công ty cổ phần, tư nhân cỡ trung bình
2.2.3. Các cơ sở thuộc da có vốn đầu tư nước ngoài
2.3. Xác định giải pháp công nghệ
2.3.1. Lựa chọn hoá chất
2.3.2. Công nghệ thuộc lại
2.3.3. Công nghệ sấy
2.3.4. Công nghệ trau chuốt
2.3.4.1. Sử dụng thiết bị trong trau chuốt
2.3.4.2. Công nghệ trau chuốt
2.4. Tổng kết các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môI trường trong công nghiệp thuộc da sinh thái
Phần III. TỔNG QUÁT HOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quát hoá
3.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan