[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác Co-Mo/Al2O3 có hoạt tính và độ bền cơ học cao cho quá trình chuyển hoá khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác Co-Mo/Al2O3 có hoạt tính và độ bền cơ học cao cho quá trình chuyển hoá khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TàI LIỆU
I. GIỚI THIỆU CHUNG
II. PHẢN ỨNG CHUYỂN HÓA CO VỚI HƠI NƯỚC (WATER GAS SHIFT REACTION - WGS)
III. QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CHUYỂN HOÁ CO VỚI HƠI NƯỚC TẠI CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC
IV. XÚC TÁC CO-MO/AL2O3 CHUYỂN HÓA CO VỚI HƠI NƯỚC
V. CHẤT MANG NHÔM OXIT HOẠT TÍNH
V.1 Phân loại nhôm oxit
V.2 Cấu trúc của nhôm oxit
V.3. Tính axit của nhôm oxit
V.4. Bề mặt riêng của nhôm oxit
V.5. Cấu trúc xốp của nhôm oxit
V.6. Một số ứng dụng của nhôm oxit
V.7. Quá trình tổng hợp nhôm oxit
V.7.1 Tổng hợp nhôm oxit bằng phương pháp kết tủa
V.7.2 Tổng hợp nhôm oxit bằng phương pháp sol-gel
V.8 Phương pháp tạo hạt nhôm oxit
V.8.1 Tạo hạt bằng phương pháp tầng sôi
V.8.2 Tạo hạt bằng phương pháp nhỏ giọt trong dầu
V.8.3 Tạo hạt bằng phương pháp ép đùn
V.8.4 Tạo hạt bằng thiết bị vo viên
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ Và THẢO LUẬN
I. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA XÚC TÁC ĐỐI CHỨNG
II. NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ CHẤT MANG
II.1 Điều chế nhôm oxit bằng phương pháp kết tủa
II.1.1 Qui trình thực nghiệm
II.1.2 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tốc độ khuấy
II.1.3 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng axit hóa
II.1.4 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tốc độ nhỏ giọt axit và pH môi trường
II.1.5 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian già hóa
II.1.6 Tiến hành sản xuất thử ở các điều kiện thực nghiệm thích hợp
II.2 Điều chế nhôm oxit hoạt tính theo phương pháp sol-gel
II.2.1 Quy trình thực nghiệm
II.2.2 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình
II.2.2.1 Ảnh hưởng của tốc độ nhỏ giọt
II.2.2.2 Ảnh hưởng của tốc độ khuấy
II.2.2.3 Ảnh hưởng của dung môi
II.2.2.4 Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng
II.2.2.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ già hoá gel
II.2.2.6 Ảnh hưởng của thời gian già hoá gel
II.2.2.7 Khảo sát chế độ nung xerogel
II.3 Đặc trưng tính chất hoá lý của nhôm oxit hoạt tính
III. NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠO VIÊN NHÔM OXIT
III.1 Thực nghiệm
III.2 Kết quả và thảo luận
III.2.1 Ảnh hưởng của bản chất axit đến độ bền cơ của viên nhôm oxit
III.2.2 Ảnh hưởng của nồng độ axit đến độ bền cơ của viên nhôm oxit
III.2.3 Ảnh hưởng của thời gian peptit hóa đến độ bền cơ của viên nhôm oxit
III.2.4 Ảnh hưởng của độ ẩm của nguyên liệu đến độ bền cơ của viên nhôm oxit
IV. NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC CO-MO/AL2O3
IV.1 Thực nghiệm
IV.2 Kết quả và thảo luận
V. THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC
VI. NGHIẤN CỨU ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA XÚC TÁC TRONG ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GẦN THỰC TẾ
VII. ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC CO-MO/AL2O3
VIII. SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ GIÁ THàNH SẢN PHẨM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan