[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn Pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cố định chủng vi khuẩn Pseudomonas trong hệ thống lọc sinh học để xử lý nước thải công nghiệp chế biến sữa
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
I. TỔNG QUAN
1.1 Cơ sở pháp lý, xuất xứ đề tài
1.2 Tính cấp thiết, mục tiêu của đề tài
1.3 Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu
1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1 Tình hình ô nhiễm do các ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam
1.4.2 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.4.3 Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.4.4 Hệ thống lọc sinh học
1.4.5 Chất mang và các phương pháp cố định tế bào
II. THỰC NGHIỆM
2.1 Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2.1.1 Môi trường nuôi cấy
2.1.2 Phương pháp lấy mẫu
2.1.3. Phương pháp phân lập
2.1.4 Phương pháp xác định hình thái bào tử, tinh thể
2.1.5 Phương pháp đếm số lượng bào tử
2.1.6 Các phương pháp xác định các chỉ tiêu nước thải
2.1.7 Môi trường thử hoạt tính enzim vi sinh vật
2.1.8 Phương pháp định tên vi sinh vật
2.1.9 Phương pháp bảo quản vi sinh vật
2.1.10 Phương pháp xác định hoạt lực enzim
2.2 Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.2.1 Dụng cụ và thiết bị
2.2.2 Nguyên vật liệu và hóa chất
2.3 Kết quả thực nghiệm
2.3.1 Phân lập và tuyển chọn các chủng Pseudomonas
2.3.2 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và bảo quản chủng Pseudomonas
2.3.3 Nghiên cứu lựa chọn chất mang và các giải pháp cố định tế bào
2.3.4 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến sữa của hệ thống lọc sinh học có cố định vi khuẩn Pseudomonas monteilii
2.3.5 So sánh các phương pháp xử lý
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan