[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu Jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al2O3

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu Jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al2O3
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Nhôm oxit.
1.2. Sơ lược về nhiên liệu biodiesel.
1.3. Cây Jatropha.
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
2.1. Chiết dầu từ hạt Jatropha.
2.2. Phương pháp tổng hợp vật liệu.
2.3. Các phương pháp hóa lý đặc trưng xúc tác.
2.4. Phương pháp đánh giá hoạt tính xúc tác trong quá trình chuyển hóa dầu Jatropha thành biodiesel.
2.5. Các phương pháp đánh giá chất lượng dầu biodiesel.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả chiết tách dầu Jatropha.
3.2. Nghiên cứu đặc trưng xúc tác.
3.3. Hoạt tính của xúc tác trong quá trình chuyển hóa dầu Jatropha thành biodiesel.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan