[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều khiển tay máy dùng kỹ thuật xử lý ảnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều khiển tay máy dùng kỹ thuật xử lý ảnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LSY THUYẾT
1.1. Lý thuyết PLC S7 – 200.
1.2. Tổng quan về Robot.
1.3. Khảo sát tay máy 3 bậc tự do RRP.
1.4. Xử lý ảnh.
1.5. Phương pháp phân đoạn ảnh.
1.6. Ứng dụng MATLAB.
Chương 2: THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN CỨNG
2.1. Thiết kế mạch.
2.2. Thi công.
Chương 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM
3.1. Lưu đồ giải thuật cho toàn hệ thống.
3.2. Lưu đồ giải thuật cho xử lý ảnh.
3.3. Lưu đồ giải thuật cho chương trình PLC.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan