[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao xã đảo Tân Hiệp thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao xã đảo Tân Hiệp thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử nghiên cứu bò sát tại Việt Nam.
1.2. Lịch sử nghiên cứu bò sát đảo Việt Nam.
1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đảo Hòn Lao, xã Tam Điệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Chương 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian nghiên cứu.
2.2. Địa điểm nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Cấu trúc thành phần loài bò sát tại đảo Hòn Lao.
3.2. Đặc điểm phân bố khu hệ bò sát ở Hòn Lao.
3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến khu hệ bò sát đảo Hòn Lao và đề xuất một số giải pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan