[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu rừng ngập mặn.
1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Địa điểm nghiên cứu.
2.3. Thời gian nghiên cứu.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiện trạng hệ thực vật ngập nặng ở huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
3.2. Đa dạng hệ thực vật ngập nặng tại huyện Duy Xuyên.
3.3. Các yếu tố sinh thái tác động đến hệ thực vật ngập mặn huyện Duy Xuyên.
3.4. Các tác động nhân sinh ảnh hưởng đến rừng ngập nặng ở huyện Duy Xuyên.
3.5. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và khôi phục hệ thực vật ngập nặng tại huyện Duy Xuyên.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan