[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh thành phố Hội An

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh thành phố Hội An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Hệ sinh thái dừa nước – ý nghĩa nhân sinh và vai trò đối với giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1.2. Tình hình khai thác, sử dụng và quản lý nguồn lợi dừa nước trên thế giới và Việt Nam.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Sự phân bố và biến động diện tích khu vực dừa nước ở xã Cẩm Thanh thanh phố Hội An.
3.2. Tình hình khai thác, sử dụng nguồn lợi dừa nước ở xã Cẩm Thanh.
3.3. Lợi ích kinh tế từ nguồn lợi dừa nước ở xã Cẩm Thanh.
3.4. Nhận thức của cộng đồng về vai trò khu hệ dừa nước và tình hình quản lý nguồn lợi dừa nước của chính quyền.
3.5. Các yếu tố tác động đến khu hệ dừa nước xã Cẩm Thanh.
3.6. Một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan