[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp nhận thực 802.1X-EAP trong bảo mật mạng cục bộ không dây WLAN

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp nhận thực 802.1X-EAP trong bảo mật mạng cục bộ không dây WLAN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu.
1.2. Khái quát về IEEE 802.11 WLAN.
1.3. Đặc điểm cơ bản của WLANs.
1.4. Ưu điểm và nhược điểm của WLAN.
1.5. Kết luận chương.
Chương 2: BẢO MẬT TRONG WLANs
2.1. Giới thiệu.
2.2. Khái niệm cơ bản về bảo mật.
2.3. Lỗ hỏng bảo mật trong WLANs.
2.4. Các hình thức tấn công bảo mật trong WLANs.
2.5. IEEE 802.11i.
2.6. Kết luận chương.
Chương 3: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG WLAN
3.1. Giới thiệu.
3.2. Những vấn đề cơ bản về nhận thức.
3.3. Kiến trúc nhận thức IEEE 802.1X.
3.4. Tổng quan về RADIUS.
3.5. Kết luận chương.
Chương 4: GIAO THỨC NHẬN THỨC MỞ RỘNG EAP (EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL)
4.1. Giới thiệu.
4.2. Giao thức nhận thức mở rộng EAP.
4.3. Giao thức TLS (Transport Layer Security).
4.4. Một số phương pháp nhận thức EAP.
4.5. Kết luận chương.
Chương 5: THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC DỰA TRÊN IEEE 802.1X/EAP TRONG WLANs
5.1. Giới thiệu.
5.2. Mô hình thực nghiệm quá trình nhận thức trong WLAN.
5.3. Kịch bản và kết quả thực nghiệm.
5.4. Tăng cường khả năng bảo mật cho quá trình nhận thức.
5.5. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan