[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp xác định chiến lược đặt giá điện hợp lý trong thị trường điện song phương bằng giải thuật cân bằng NASH

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp xác định chiến lược đặt giá điện hợp lý trong thị trường điện song phương bằng giải thuật cân bằng NASH
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
1.1. Xu hướng phát triển của ngành Điện.
1.2. Thị trường điện Việt Nam.
1.3. Hoạt động mua bán điện trong các mô hình.
1.4. Kết luận.
Chương 2: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ CÂN BẰNG NASH
2.1. Lý thuyết trò chơi.
2.2. Bài toán thương lượng cân bằng NASH.
2.3. Phân tích giao dịch trong hệ thống 2 thành viên.
2.4. Kết luận.
Chương 3: GIẢI THUẬT XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐẶT GIÁ
3.1. Sự cần thiết xây dựng một giải thuật.
3.2. Các đặc điểm và yêu cầu của giải thuật.
3.3. Lý thuyết cơ sở để xây dựng giải thuật.
3.4. Giải thuật.
3.5. Chương trình tính toán.
3.6 Kết luận.
Chương 4: TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG
4.1. Các hợp đồng song phương trong thị trường điện cạnh tranh.
4.2. Ứng dụng chương trình lựa chọn chiến lược định gía điện tối ưu.
4.3. Ứng dụng chương trình đối với một số trường hợp đặc biệt.
4.4. Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan