[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp phát lại nhanh trong cây phân phối đa hướng lớn IPTV

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp phát lại nhanh trong cây phân phối đa hướng lớn IPTV
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ IPTV
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Tổng quan.
1.4. Ưu điểm của IP và sự lựa chọn IP cho IPTV.
1.5. Cơ sở hạ tầng của mạng IPTV.
1.6. Dự báo nhu cầu sử dụng nhu cầu IPTV.
1.7. Kết luận chương.
Chương 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP PHÁT LẠI NHANH
2.1. Giới thiệu chung.
2.2. Các giao thức và kỹ thuật phân phối IPTV.
2.3. Các kỹ thuật nén hình ảnh.
2.4. Nguyên nhân và hậu quả của mất gói.
2.5. Đo và quản lý chất lượng.
2.6. Kết luận chương.
Chương 3: THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN KỸ THUẬT PHÁT LẠI NHANH
3.1. Giới thiệu chương.
3.2. Phân tích yêu cầu.
3.3. Thiết kế.
3.4. Giao thức phát lại.
3.5. Thực hiện mô hình mẫu.
3.6. Kết luận chương.
Chương 4: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT PHÁT LẠI NHANH 4.1. Giới thiệu chung.
4.2. Thực hiện mô phỏng.
4.3. Phương pháp mô phỏng.
4.4. Kế hoạch thực hiện mô phỏng.
4.5. Cài đặt mô phỏng.
4.6. Kích thước bộ đệm.
4.7. Khôi phục mất gói trong mạng không nghẽn.
4.8. Khả năng áp dụng và mở rộng của kỹ thuật phát lại.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan