[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4-ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể TiO2/UV với TiO2 điều chế từ TiCl4

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình phân hủy axit 2,4-ddiclophenoxxiaxetic bằng hệ xúc tác quang dị thể TiO2/UV với TiO2 điều chế từ TiCl4
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Sơ lược về tính chất của vật liệu Nano.
1.2. Xúc tác quang.
1.3. Tổng quan về axit 2,4-điclophenoxiaxetic (2,4-d) và tình trạng ô nhiễm 2,4-d.
1.4. Các phương pháp xử lý 2,4-d.
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất.
2.2. Phương pháp Sol – Gel điều chế Nano TiO2.
2.3. Thực nghiệm nghiên cứu điều chế ảnh hưởng đến quá trình phân hủy 2,4-điclophenoxiaxetic.
2.4. Các phương pháp phân tích.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều chế TiO2.
3.2. Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu của quá trình phân hủy axit 2,4-điclophenoxiaxetic.
3.3. Kết quả xác định sản phẩm trung gian bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ GC – MS.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan