[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc nhuộm Indanthren Red FBB bằng tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc nhuộm Indanthren Red FBB bằng tác nhân Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nước thải dệt nhuộm.
1.2. Các phương pháp xử lí nước thải dệt nhuộm hiện nay.
1.3. Phương pháp Fenton.
1.4. Ưu điểm phương pháp Fenton.
1.5. Tình hình nghiên cứu, áp dụng các quá trình Fenton ở Việt Nam.
1.6. Kết luận tổng quan.
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.
2.2. Nội dung các nghiên cứu thực nghiệm.
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả sự phân hủy IRF bằng hệ phản ứng UV/H2O2.
3.2. Kết quả sự phân hủy IRF bằng hệ phản ứng Fenton (Fe2+/H2O2).
3.3. Kết quả sự phân hủy IRF bằng hệ phản ứng Fenton/UV.
3.4. Kết quả sự phân hủy IRF bằng hệ phản ứng Fenton/mặt trời.
3.5. So sánh hiệu quả phân hủy IRF bởi 4 hệ tác nhân.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan