[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tinh bột.
1.2. Biến hình tinh bột.
1.3. Tinh bột sắn dây và tinh bột bình tinh.
1.4. Khảo sát nguyên liệu.
1.5. Đồng trùng hợp ghép.
1.6. Tổng quan về monome và chất khơi mào.
1.7. Chất giữ nước, vật liệu polyme hấp thụ nước.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ.
2.2. Phương pháp tiến hành.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát một số tính chất của vật liệu.
3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ghép.
3.3. Sự tồn tại của sản phẩm ghép và sơ đồ ghép.
3.4. Thăm dò tổng hợp chất giữ nước.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan