[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Sợi xơ dừa.
1.2. Xử lý sợi xơ dừa.
1.3. Đồng trùng hợp ghép.
1.4. Tổng quan về monome và chất khơi mào.
1.5. Khả năng hấp thụ ion kim loại của copolyme ghép.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu, dụng cụ và hóa chất.
2.2. Phương pháp tiến hành.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sợ xơ dừa.
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý sợ.
3.3. Đồng trùng hợp ghép Axit acrylic lên sợi xơ dừa sử dụng tác nhân khơi mào APS.
3.4. Đồng trùng hợp ghép Axit acrylic lên sợi xơ dừa sử dụng tác nhân khơi mào Fe2+/H2O2.
3.5. Chứng minh sự tồn lại của sản phẩm ghép.
3.6. Khảo sát khả năng tách loại Cu2+ trong môi trường nước của copolyme ghép.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan