[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana) trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana) trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan nghiên cứu về Ếch.
1.2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái.
3.2. Đặc điểm ngày đêm và mùa.
3.3. Đặc điểm dinh dưỡng.
3.4. Đặc điểm sinh trưởng.
3.5. Tập tính.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan